# Våre betingelser for bedrifter

Vi skal samarbeide i mange år. Hvordan får vi det til å fungere?

Svaret er at vi inngår en enkel og grei avtale der noe er Otovo sitt ansvar og andre ting er deres ansvar. Da får vi svart på alle spørsmålene rundt installasjon, eierskap og avslutning av kundeforholdet.

Sist endret


Standardvilkår for strømkjøpsavtale

Standardvilkårene gjelder i avtaleperioden mellom Otovo og Kunde.

Som Kunde betaler dere en fast pris for strømmen som produseres av solcelleanlegget vi har montert på deres tak.

Månedlig fastpris er betaling for den elektrisiteten som produseres av solcelleanlegget eiet av Otovo. Som Kunde står dere fritt til å enten forbruke denne selv eller sende den ut på strømnettet. Eventuell kompensasjon for overskuddsproduksjon av elektrisitet må særskilt avtales mellom Kunde og det lokale strømselskapet.

Installasjon

Otovo prosjekterer og installerer solcelleanlegget på deres tak. Som Kunde er dere forpliktet til å bidra til en forenkling av installasjonen gjennom å stille eiendom og relevant utstyr som befinner seg i og rundt eiendommen til Otovos disposisjon.

Levering av strøm

Otovo er ansvarlig for solcelleanleggets ytelsesevne (produktrelatert) i avtaleperioden. Driftsstans som skyldes forhold utenfor Otovos kontroll gir ikke Kunde grunnlag for å stanse betaling. Behov for utbedring varsles av Otovo forut for gjennomføring av utbedringstiltak.

Vedlikehold

Otovo er juridisk eier av solcelleanlegget og dekker kostnader knyttet til nødvendig vedlikehold av paneler, invertere samt eventuelle monitorer og wifi enheter som er installert av Otovo og som er produktrelaterte mangler som påvirker ytelsesevnen. Ytre faktorer som for eksempel men ikke begrenset til skygge, støv eller normal driftsslitasje av utstyr gir ikke grunnlag til å kreve kompensasjon, utbedringstiltak eller vedlikehold fra Otovo.

Eventuelle utbedringstiltak på solcelleanlegget kan medføre fare. Tiltak skal utføres av Otovos eget personell eller personell godkjent av Otovo. Slikt personell skal ha relevant autorisasjon.

Skader på anlegget

Kunde plikter å melde om eventuelle skader på solcelleanlegget til Otovo. Melding skal gis uten at det oppstår opphold i tid fra skade oppdages til den meldes til Otovo.

Kunde er ansvarlig for eventuelle skader som er innenfor dennes kontroll.

Feilbruk av solcelleanlegget kan føre til at Kunde blir erstatningsansvarlig.

Vask og klipp

I løpet av solcelleanleggets driftsperiode kan produksjon bli påvirket av ytre faktorer, herunder men ikke begrenset til skygge, støv og pollen. Ytre faktorer som påvirker produksjon er utenfor Otovos kontroll og ansvar.

Eierskap

Otovo er juridisk eier av solcelleanlegget. Eierskapet går kun over til kunde ved eventuelt utkjøp. Kunde kan ikke overdra, pantsette eller fremleie solcelleanlegget. Kunde har plikt til å varsle uten at det oppstår opphold i tid dersom det oppdages feil eller mangler. Som Kunde gir dere Otovo adgang til å undersøke og inspisere anlegget hvis Otovo ser behov for dette.

Otovo har rett til å tinglyse eierskap og andre rettigheter til solcelleanlegget med tilhørende utstyr på eiendommens blad i grunnboken og andre aktuelle tinglysingsregistre.

Overskuddsstrøm

Overskuddsproduksjon kan sendes ut på strømnettet. For privatpersoner gjelder plusskundeordningen men for næringsaktører må det inngås særskilt avtale med områdekonsesjonær for at dere skal kunne motta betaling for deres overskuddsproduksjon.

Betaling og pris

Prisen for elektrisitet fra solcelleanlegget er fast i avtaleperioden. Fakturering og betaling for denne følger våre til enhver tid gjeldende rutiner og vilkår.

Otovo forbeholder seg retten til å justere prisen dersom det offentlige endrer regler eller avgifter som påvirker prisen på det produktet dere mottar fra oss.

Manglende betaling

Ved betalingsmislighold eller vesentlig mislighold av deres forpliktelser under avtalen, kan Otovo med to ukers skriftlig varsel stenge ned eller ta ned anlegget.

Dersom solcelleanlegget stenges av Otovo vil vi starte det opp igjen når alle utestående fakturaer er betalt, eller når den grunnen vi hadde til å stenge ned ikke lenger finnes, samt at vi har fått tilbake kostnader med avstengning og gjenoppkobling.

Vi har også rett til å selge videre strømmen fra solcelleanlegget til tredjeparter og avregne dette mot deres strømregning. Otovo kan fremme krav mot deg for de ekstrakostnader og tap vi lider som følge av at dere misligholder deres plikt til å betale, for eksempel mellomlegget mellom den prisen dere betaler og prisen vi får ved videresalg av elektrisiteten eller tapet vi lider om vi må selge solcelleanlegget til tredjepart.

Støtteordninger

Vi har rett til å søke på relevante støtteordninger på deres vegne. Kunde skal gi Otovo nødvendige fullmakter til å gjøre dette, dersom det kreves av støttegiver.

Støtteordningene skal behandles slik de er ment fra støttegiver og/eller det offentlige, og skal komme deg som Kunde til gode i form av reduksjon i prisen. Dersom støtteordningen betales direkte til deg som kunde gis det ikke reduksjon i prisen som tilbys fra Otovo.

Støtteordninger som ikke innvilges gir Otovo grunnlag til å gå fra kontrakten med deg som Kunde.

Erstatning

Dersom Otovo bryter vilkårene i avtalen kan Kunde kreve dekning for direkte tap.

Otovo er ikke erstatningsansvarlig for personskader.

Solcelleanlegget er ikke deres primærkilde for elektrisitet. Vi er derfor ikke erstatningsansvarlige for skader som direkte eller indirekte skyldes strømbrudd fra nettet. Når strømmen fra nettet er borte, er vi pålagt automatisk stengning av solcelleanlegget.

Avslutning før utgang av avtaleperioden

Dersom Kunde ønsker å avbryte avtaleforholdet før avtaleperiodens utløp kan dette gjøres ved et utkjøp. Otovo har en utkjøpskalkulator som beregner prisen for at kunde skal overta eierskapet til solcelleanlegget.

Ved utkjøp så trekkes allerede innbetalt beløp fra utkjøpsprisen.

Avslutning etter utgangen av avtaleperioden

Avtaleperioden kan forlenges ved utløpet av opprinnelig avtaleperiode. Ved forlengelse så løper avtalen med samme vilkår i ett år med mulighet til å forlenge med ett år av gangen. Dersom avtaleperioden ikke forlenges opphører avtaleforholdet mellom Otovo og Kunde. Otovo vil fortsette som eier av anlegget. Kunde kan velge å kjøpe ut anlegget ved å betale et beløp som beregnes i vår utkjøpskalkulator.

Force majeure

Otovos forpliktelser etter denne avtalen faller bort dersom noe stort og alvorlig utenfor vår kontroll (force majeure) gjør det veldig vanskelig for oss å innfri våre forpliktelser.

Overdragelse

Otovo har rett til å overdra avtalen til et annet selskap, men da skal samme vilkår og betingelser gjelde for kunde. Otovo har også rett til å selge videre eierskapet til solcelleanlegget. Også da skal kundens vilkår og betingelser være uforandret.

Kunde kan overdra avtalen under forutsetning av at Otovo gir forhåndsgodkjennelse.

Når dere flytter

Ved salg eller flytting kan kunde overdra avtalen med Otovo. Otovo gir to alternativer: (1) Kjøp ut panelene på forhånd og inkluder dem i salget eller (2) ha det som en betingelse i prospektet at den nye eieren overtar avtalen med oss.

Lover og regler

Denne avtalen reguleres av og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Tvister skal forsøkes løst med forhandlinger. Partene skal opptre lojalt og forsøke å få til en minnelig løsning.

Dersom minnelig løsning ikke nås før utgangen av 30 dager etter at tvisten oppstod, kan tvisten bringes inn for ordinær domstolsbehandling med Oslo kommune som verneting.