Geotermisk er i bunn og grunn varme som genereres i jorden. Dette er varme man kan finne flere kilometer under bakken på grunn av den høye temperaturen man kan finne i jordens indre. Geotermisk energi er fornybar energi, og brukes i dag oftest til oppvarming.


Fakta om geotermisk energi

 • Geotermisk energi kalles også jordvarme.
 • Geotermisk energi er energi i form av varme som er lagret i jorden.
 • Geotermisk energi er fornybar energi.
 • Energien er miljøvennlig, og har ingen utslipp av farlige miljøgasser.
 • Det landet som bruker mest geotermisk energi er Island. Tilgangen på jordvarme er høy i dette landet på grunn av den vulkanske aktiviteten.
 • Geotermisk energi deles inn i to begreper: dyp geotermisk energi og grunnvarme.
 • Dyp geotermisk energi kommer fra jordens indre, altså dypere enn 300 meter under bakken.
 • Grunnvarme er varme som blir lagret ned til 300 meter under bakken. Varmen kommer blant annet fra solenergi.


Hvordan fungerer geotermisk energi

Temperaturen i jordens indre ligger på over 5000 grader, dette gjør at jo dypere man borer inn i jorden, jo varmere blir det. For hver kilometer man borer ned stiger temperaturen med 15-30 grader.

Den geotermiske energien kommer oftest opp til overflaten i form av vann og damp. Dette kan brukes til både oppvarming, avkjøling og i tillegg bli generert til strøm. Måten den geotermiske energien blir omgjort til strøm eller varme skjer via et kraftverk.

Det eksisterer forskjellige typer kraftverk for å omgjøre jordvarme til strøm eller varme. Prosessen til de fleste kraftverkene fungerer slik at det først blir boret et dypt hull som går fra kraftverket og langt ned i bakken. Dette kalles en produksjonsbrønn. Gjennom produksjonsbrønnen stiger det varmt vann opp til kraftverket på grunn av høyt trykk. Dampen som kommer opp blir sendt til en dampturbin for å generere strøm. Det rennende vannet brukes til til oppvarming.

Etter vannet er brukt blir det sendt tilbake til jorden gjennom en injeksjonsbrønn for å bli varmet opp på nytt under bakken. Vannmengden forblir uendret. Dette gjør geotermisk energi til fornybar energi.


Fungerer geotermisk energi i Norge?

Svaret her er JA, geotermisk energi fungerer i Norge. Norge har stor kompetanse innen dyphullsboring på grunn av offshorevirksomheten i Nordsjøen. Denne kompetansen kunne blitt brukt til å benyttet geotermisk energi på et mye høyere nivå enn vi gjør i dag.

Teoretisk sett skal all kjøle- og varmebehov i Norge kunne dekkes av varmepumper som bruker geotermisk energi (grunnvarmebaserte varmepumper), i følge NVE. Geotermiske anlegg med kombinert varme- og kjølefunksjon vil kunne dekke behovet for store bygninger som for eksempel sykehus og bedriftsbygninger. Vi har noen store bygninger som i dag benytter geotermisk energi, blant disse er Oslo lufthavn og Rikshospitalet i Oslo.

Ettersom kompetansen Norge innehar om dyphullsboring er stor kunne dette vært brukt i mye større grad enn vi gjør i dag. Energiformen er tilgjengelig i alle land, men prisen for dyphullsboring er dyp, forteller Per Arne Kjellgren som prøver å gjøre noe med den dyre jordvarmen. På island får 9 av 10 husstander varme fra jorden, men på grunn av deres høye vulkanske aktivitet blir det kortere avstand ned til varmen, som også gjør energiformen mer tilgjengelig og rimelig.


Ulemper med geotermisk energi

Selv om geotermisk energi har mange fordeler, eksisterer det også ulemper med energiformen.

 • Det eksisterer risiko ved boring av produksjonsbrønnene. Brønnene må bores dypt, og områdene må tas hensyn til ettersom alle områder har særegne forhold. Dette krever store mengder forarbeid.
 • Energien som blir generert rekker ikke langt, og må dermed brukes i området rundt kraftverket.
 • Dyrt å avskaffe. Byggingen og boringen av produksjonsbrønner og kraftverk er en dyr prosess for mange land.


Fordeler med geotermisk energi

Det eksisterer mange fordeler med geotermisk energi. Her har vi listet opp noen av de:

 • Geotermisk energi er fornybar energi.
 • Energiformen er miljøvennlig og slipper ikke ut farlige miljøgasser.
 • Det krever ikke store områder for at energikraftverket skal fungere.
 • Det eksisterer i alle land, til og med i u-land.
 • Varmen fra jordens indre har nok energi til å dekke verdens årlige energiforbruk 35 milliarder ganger hvis man kunne få tak i alt. På grunn av energiformen sin gjenbruksmulighet kan vi utnytte geotermisk energi uten at det går tomt.
 • Ødelegger ikke helse til dyrelivet i området rundt kraftverket.


Geotermisk energi vs solenergi

Både geotermisk energi og solenergi er to viktige former for miljøvennlig energigenerering. Begge energiformene er fornybare og bærekraftige, og bør utnyttes i en mye høyere grad enn de gjør i dag. Vi trenger begge for å kunne kutte ut olje, gass og kull, og bli et nullutslippssamfunn.

Med solcellepaneler på taket kan man generere egen bærekraftig strøm til huset, noe som gjør solenergi lettere for privatpersoner og utnytte. Solcelleanlegget gir en mulighet til å være med på å spare miljøet for store mengder CO2-utslipp, og i tillegg spare penger på høye strømregninger.

Prisestimat på solceller
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.