• Høyere og mer uberegnelige priser, men med mindre svingninger mellom årstidene - det er det vi kan forvente av kraftprisene neste år, sier Andreas Bentzen, CTO og sjefsforsker i Otovo, Europas ledende markedsplass for solenergianlegg til privatboliger.

1. Kraftprisene kommer til å stige

Stålsett deg for høye priser! 2021 var et eksepsjonelt år med usedvanlig høye kraftpriser, og 2022 blir intet unntak. Forbrukerprisene for 2022 er i stor grad allerede låst i hele Europa, gjennom langsiktige kontrakter og prisreguleringer.

Elektrisitetspriser ssb.no ÅR Strømpris
Kraft og nett i alt inkl. avgifter 2021K3 147.0 (øre/kWh)


Hvorfor? Elektrifisering av husholdninger og bilparker vil føre til økt etterspørsel etter elektrisk kraft. Samtidig vil økt fokus på å redusere karbonavtrykket i energibruken øke kostnadene ved å forurense gjennom det europeiske karbonutslipps-markedet, samtidig som gass- og kullprisene er på en bølgetopp; og det vil føre til høyere kraftpriser. I tillegg vil planlagte investeringer i strømnettet overføres til forbrukerne gjennom de ordinære nettleiene.

Få et tilbud i dag!


2. Strømprisen vil svinge mer og mer.

Prisforskjellene fra time til time og fra dag til dag vil bli større og forekomme hyppigere.

Hvorfor? Med en økende andel av kraftproduksjonen avhengig av vær (sol- og vindkraft) kombinert med mindre termisk kapasitet tilgjengelig når kjernekraftverk og kullanlegg stenger, vil variasjonen i produksjonen av elektrisitet øke, noe som igjen fører til mer ustabile priser.


3. Årstidene er i endring

Strømprisene vil få sesongmessige endringer som ikke lenger følger det tradisjonelle mønsteret av "lav pris på sommeren, høy pris på vinteren".

Hvorfor? Det bygges kabler mellom Norge, Storbritannia og Tyskland; fra Nord til Sør i Tyskland; mellom Frankrike og Spania, og fra Sør-Skandinavia til Polen. Dette betyr at hvert land i økende grad påvirkes av vær- og produksjonsnivået i andre deler av Europa. I tillegg fører elektrifisering av matlaging i boliger og lading av stadig flere elbiler til mer forbruk gjennom året, og nye former for energiproduksjon som sol og vind fører i seg selv til økt volatilitet.4. Effektprising blir vanligere

Flere og flere land vil begynne å innføre egne forbrukeravtaler for når strømnettet er mest belastet, for eksempel effekttariffer eller tids-prising for å drive frem atferdsendringer på forbruket. I hovedsak betyr dette at det vil være belønning for dusjing tidlig om morgenen og straffer for matlaging av middag samtidig som alle andre.

Hvorfor? Elektrifisering fører til større variasjon i belastningen av strømnettet. Toppforbruket vil bli større, og antall timer hvor nettet er overbelastet vil øke.

Sjekk taket ditt her

5. Utbygging av solenergi vil eksplodere

Lokal og fornybar kraftproduksjon vil være fornuftig og konkurransedyktig med nettenergi i flere markeder, og for flere brukere. Solenergi på en privat- og kommersiell skala vil blomstre etter hvert som flere og flere brukere blir klar over sparepotensialet ved å utnytte solenergi.

Hvorfor? I Europa er prognosen for 2022 at 1,2 millioner boligeiere (IEA og Otovo analyse) vil få montert solcellepaneler på takene sine. Det betyr en netto vekst fra 2021 på nesten 20%. Dette skjer samtidig med at nye nasjonale tilskuddsprogrammer og høye strømpriser motiverer enda flere til å skaffe seg solcellepaneler.6. Flere skattebaserte insentivordninger

Europa vil begynne å bevege seg bort fra insentivordninger for solcellepaneler og batterier, som å betale forbrukere per kilowattime de mater inn i nettet eller nettofakturering av innmatingstariffer (pris på salg av strøm) , til mer skattebaserte ordninger, som skattefradrag eller lavere mva-satser på grønne energiprodukter.

Hvorfor? I begynnelsen av desember ryddet EU-kommisjonen bordet og staket ut veien til 0% moms på solcellepaneler, el-sykler og andre grønne energiprodukter og tjenester. Mange EU-land er også i ferd med å gå fra energibaserte insentiver til skatteinsentiver.7. Elbiler vil i økende grad bli drevet av solenergi

Elbilsalget utgjør nå over 10 prosent av totalen i de fleste europeiske land. Elbileierskap henger tett sammen med eierskap av solcellepaneler, og denne trenden vil trolig styrke seg i 2022. Vi kommer til å se flere elbiler ladet med energi laget på taket av garasjen eller huset.

Hvorfor? 57% av britiske elbilsjåfører sier at de vurderer å legge solceller på hustakene sine for å lade bilene sine med "hjemmelaget" energi. Det er en klar sammenheng mellom å eie elbil, bevisstgjøring rundt strømforbruk og interesse for solenergi. I tillegg vil utfasingen av nettofakturering og innmatingstariffer for solenergi forbedre økonomien i å bruke av egenprodusert energi, noe som sannsynligvis også fører til at husholdninger som allerede har solcellepaneler på taket bruker elbilen mer.8. Smart energiforbruk blir viktig

Flere og flere forbrukere vil innse viktigheten av å bruke energi smart, gjennom å tilpasse tidspunktet en bruker strømmen på og gjennom å redusere mengden man bruker, når en bruker den. Det kommer stadig flere tjenester og løsninger som hjelper forbrukerne med å optimalisere energiforbruket. For eksempel har Tibber, det norske strømspareselskapet, hatt en enorm vekst de siste kvartalene etter hvert som strømprisene har steget.

Hvorfor? Når strømprisene svinger kraftig gjennom en dag, blir det stadig viktigere å benytte strømmen når prisen er lavest. Selv om priskurven kan være svært forskjellig fra dag til dag, er strømprisene vanligvis høy på morgenen og om ettermiddagen - mens de er relativt lave om natten og ofte også midt på dagen. Det å utsette tidspunktet for når varmtvannstanken skal slå inn etter morgendusjen, kan for eksempel spare deg en del penger, mens lading av elbilen din om natten i stedet for når du kommer hjem fra jobb om ettermiddagen, kan spare deg enda mer. Mens disse tidsforskyvningene i forbruket individuelt kan ha beskjeden økonomisk innvirkning kan de kombinert gi deg gode besparelser over et år.

Sjekk din adresse her

9. Batterier blir vanlig

Lønnsomheten i batterier til kommersiell og privat bruk vil bli dramatisk forbedret med større svingninger i strømprisen, rushtidsprising samt fjerning av innmatingstariffer. Legger man til en fortsatt forventet prisnedgang og innføring av mer forbrukervennlige produkter vil 2022 bli året hvor batterier blir allemannseie.

Hvorfor? I 2021 er det anslått at rundt 180.000 hjemmebatterier ble installert i Europa (SolarPower Europe og Otovo analyse). Det er et rekordår, og salgstallene i siste halvdel av året indikerer fortsatt vekst inn i 2022.

solceller batteri - Huawei10. Prisene på solenergi vil stabilisere seg

Den fortsatte veksten i etterspørselen, kombinert med mangel på solcellekomponenter på grunn av globale forstyrrelser i leverandørkjeden etter Covid, økning i råvareprisene over hele linjen og begrenset installasjonskapasitet i flere viktige markeder har ført til økte priser på solenergi i 2021. Denne trenden vil stabilisere seg i 2022.

Hvorfor? Forstyrrelser i produksjonslinjer som følge av Covid, kombinert med økt etterspørsel og høye kraftpriser, har samlet sett ført tli et presset marked. Ser vi for eksempel på solcellepaneler, har prisene i det europeiske spotmarkedet økt betydelig i løpet av 2021. I tillegg har fraktkostnadene for containere fra Kina til Europa skutt i været siden midten av 2020. Tilbudssituasjonen ser ut til å stabilisere seg i overgangen mellom 2021 og 2022, men et tidsetterslep mellom produksjon og levering gjør at det kan forventes visse forsinkelser i prisstabiliseringen i sluttmarkedet.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.