Personvernerklæring EDEA

illustrasjon solcellepanel
PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER AV EUROPEAN DISTRIBUTED ENERGY ASSETS AS
Sist oppdatert: 1.6.2020
European Distributed Energy Assets AS ("EDEA") tar personvern på alvor. Denne personvernerklæringen er utarbeidet for å gi deg informasjon om hvordan, hvorfor og på hvilket grunnlag vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med din bruk av våre tjenester. I tillegg beskriver personvernerklæringen hvilke rettigheter du som registrert har etter EUs personvernforordning 2016/679 (GDPR) og den nasjonale personvernlovgivningen som gjennomfører GDPR (sammen "Personvernlovgivningen").
Vår kontaktinformasjon er:
European Distributed Energy Assets AS
Torggata 5
0181 Oslo
E-post: privacy.dea@otovo.com

Behandlingsgrunnlag og formål
Som kunde behandler vi dine opplysninger fordi det er nødvendig for å levere våre produkter og tjenester til deg. Dette omfatter behandling i forbindelse med bestilling og installasjon av solcelleanlegg, fakturering, bistand til registrering av komponenter i produsentens internettportaler, vedlikehold, feilretting og andre kundetjenester. Grunnlaget for denne behandlingen er vår avtale med deg.
Vi vil kunne behandle produksjonsdata som genereres av ditt solcelleanlegg for å lage produksjonsstatistikk og gjennomføre produksjonsanalyser. Grunnlaget for behandlingen er at det er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser. Denne berettigede interessen er å forbedre og optimalisere våre tjenester for deg og andre kunder. Vi vurderer det slik at disse interessene overstiger hensynet til ditt personvern.
Vi behandler deler av dine opplysninger for å oppfylle våre lovpålagte plikter etter bokførings-, hvitvaskings- og finansavtalelovgivningen, hvor grunnlaget for behandlingen følger av de relevante lovbestemmelsene.
Vi kan også behandle enkelte personopplysninger med grunnlag i ditt samtykke. Dersom vi har bedt om ditt samtykke til en eller flere behandlinger kan du når som helst trekke dette tilbake.
Hvilke personopplysninger vi behandler
Når du signerer en avtale med oss behandler vi blant annet personopplysninger om deg som navn, telefonnummer, e-post og adresse slik at vi kan gjennomføre installasjonen av solcelleanlegget og nødvendig vedlikehold, support og fakturering. Dersom du ikke ønsker å oppgi denne informasjonen vil EDEA ikke kunne inngå en slike avtaler med deg.

Vi ber deg om å fylle inn informasjon som er nødvendig for gjennomføre en kredittvurdering av deg hos vår kredittinformasjonspartner. Dette inkluderer personnummer, navn og adresse. Vår kredittinformasjonspartner vil samle inn opplysninger om deg fra Folkeregisteret og andre offentlig tilgjengelige kilder. Vi beholder kun informasjon om at du har søkt om kreditt og resultatet av søknaden.
Produksjonsdataene fra anlegget ditt samles også inn av EDEA for analyse- og feilrettingsformål som beskrevet over.
Dersom annet ikke er angitt ovenfor, vil personopplysningene være samlet inn direkte fra deg eller via din bruk av våre tjenester.
Sletting av personopplysninger
Vi vil slette eller anonymisere dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, samt i samsvar med våre interne sletterutiner.
Grunnleggende kundeopplysninger vil lagres så lenge vårt avtaleforhold varer, og deretter så lenge EDEA er lovpålagt å oppbevare slik informasjon.
Personopplysninger relatert til kredittvurderingen blir slettet når leasingavtalen gjennomføres, eller dersom du avbryter prosessen før avtaleinngåelse.
Sikkerhetsrutiner
EDEA har implementert retningslinjer for å sikre at informasjonssikkerheten knyttet til vår behandling av dine personopplysninger er i samsvar med kravene i Personvernlovgivningen.
Blant annet er alle ansatte i EDEA pålagt å benytte tofaktorautentisering ved innlogging i EDEAs systemer samt passordbeskyttede telefoner og maskiner. Alle eksterne samarbeidspartnere (installatører o.l.) som har tilgang til EDEAs systemer, benytter personlige kontoer med tilgang kun til relevante deler av systemet.
Dersom du har ytterligere spørsmål knyttet til dette kan du kontakte oss som angitt nedenfor.
Utlevering og bruk av databehandlere
Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører som yter IT-tjenester og andre administrative tjenester til oss. Vi har inngått databehandleravtaler med disse tjenesteleverandørene som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende, og at de heller ikke brukes til andre formål enn de vi utpeker.
Dine personopplysninger kan deles med selskaper som inngår i samme konserngruppe som EDEA, i den grad utlevering er nødvendig for at EDEA skal kunne levere tjenester til deg som kunde.
Ved registrering av ditt solcelleanlegg i nettportalen til produsenten av vekselretteren for ditt anlegg, vil din adresse kunne deles med produsenten. Slik registrering er nødvendig for å benytte visse tjenester tilknyttet ditt anlegg, og vi ber deg ta kontakt dersom du ikke ønsker dette.
Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor, med mindre vi er lovpålagt å utlevere denne informasjonen.
All behandling av dine personopplysninger finner sted innenfor EØS.
Dine rettigheter
Dersom vi behandler dine personopplysninger har du etter Personvernlovgivningen en rekke rettigheter som du kan gjøre gjeldende overfor oss.
I samsvar med Personvernlovgivningen har du rett til å be om: (i) tilgang til dine personopplysninger; (ii) retting av personopplysninger som er uriktige; (iii) sletting; (iv) begrensning (hvis du vil begrense behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter, eller å protestere mot behandlingen); og (v) portabilitet (hvis du vil motta personopplysningene du har oppgitt i elektronisk format og overføre dem til deg selv eller en annen virksomhet). Dersom du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter overfor oss, eller dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du kontakte oss per e-post til privacy.dea@otovo.com
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med Personvernlovgivningen kan du sende en klage til Datatilsynet. Du kan også klage til den relevante tilsynsmyndigheten for Personvernlovgivningen i andre EU/EØS-land dersom du har ditt vanlige bosted eller arbeidssted der, eller det er der den påståtte overtredelsen har funnet sted.
Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http://www.datatilsynet.no. Kontaktinformasjon til andre datatilsyn i EU finner du her.
Vi gjør oppmerksom på at det gjelder unntak og nærmere vilkår for rettighetene som er beskrevet ovenfor, og at ikke alle rettighetene vil være relevante for alle våre forbindelser. Du kan lese mer om dine rettigheter på hjemmesidene til Datatilsynet, her.
Endringer i personvernerklæringen
Fra tid til annen kan vi revidere denne personvernerklæringen, eksempelvis som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av endringer i Personvernlovgivningen. Når personvernerklæringen endres, vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra datoen som er angitt innledningsvis.