Vilkår og betingelser for solabonnement for solcelleanlegg

Dato: 25. juli 2023

1 Generelt

1.1. Disse vilkår og betingelser ("Vilkår & Betingelser"), samt den signerte avtalen om solabonnement for solcelleanlegg ("Solabonnementsavtalen"), utgjør sammen den hele og fullstendige avtalen ("Avtalen") som beskriver vilkårene for solabonnement for solcelleanlegg ("Solcelleanlegget") fra European Distributed Energy Assets AS ("EDEA"/"vi"/"oss").

1.2 Kunden ("du"/"deg"/"Kunden") har inngått Solabonnementsavtalen og er, eller har tilstrekkelig fullmakt fra, rettighetshaver til eiendommen hvor Solcelleanlegget skal installeres ("Eiendommen"). Kunden og EDEA omtales heretter i felleskap som "Partene" og hver for seg som en "Part".

2 Otovo

2.1 Otovo ASA ("Otovo") er tjenesteleverandør for EDEA, og utfører operasjonelle og administrative tjenester som salg, installasjon, feilretting og support på EDEAs vegne. Alle henvendelser i tilknytning til Avtalen kan gjøres via sol@otovo.no eller chat-funksjonaliteten på www.otovo.no.

2.2 Tjenestene "Otovo App" og "Otovo min side" er tjenester som leveres direkte av Otovo. Din bruk av disse tjenestene er derfor et forhold mellom deg og Otovo, og som derfor er underlagt egne vilkår og betingelser.

3 Varighet

3.1 Avtalen trer i kraft på kontraktsdatoen angitt i Solabonnementsavtalen ("Kontraktsdatoen"). Avtalen løper frem til sluttdatoen angitt i Solabonnementsavtalen ("Sluttdatoen").

4 Pris

4.1 Det månedlige beløpet ("Månedsbeløpet"), andre kostnader og gebyrer fremgår av Solabonnementsavtalen. Den samlede summen som skal betales frem til Sluttdatoen vil utgjøre summen av alle Månedsbeløp i solabonnementsperioden slik angitt i Solabonnementsavtalen ("Totalprisen"). Månedsbeløpet, andre kostnader og gebyrer er fastsatt på grunnlag av de generelle prisbetingelsene, jf. punkt 5, og forutsetter at informasjon Kunden har gitt om Eiendommen er korrekt, jf. punkt 6.

4.2 Dersom de generelle prisbetingelsene ikke gjør seg gjeldende, eller dersom informasjon gitt av Kunden er feilaktig eller manglende, har EDEA rett til å justere Månedsbeløpet, andre kostnader og gebyrer tilsvarende de økonomiske konsekvensene. EDEA vil i så fall varsle Kunden. Oppdatert Månedsbeløp, andre kostnader og gebyrer vil gjøres tilgjengelig på "Otovo Min Side" dersom Kunden har valgt å ta denne tjenesten i bruk. EDEA kan alternativt velge å avbryte installasjonen uten videre ansvar overfor Kunden. For justering av Månedsbeløpet, andre kostnader og gebyrer som følge av endringer i planlagt installasjon, herunder prosjektering, valg av materiell og andre endringer som anses nødvendig av hensyn til å sikre en trygg og fagmessig gjennomføring av installasjonen, gjelder punkt 13.

4.3 Totalprisen inkluderer solabonnement for et komplett Solcelleanlegg, herunder materiell og arbeid knyttet til installasjon og idriftsettelse, med mindre annet følger av avtalen. Månedsbeløpet, kostnader og gebyrer angitt i Solabonnementsavtalen inkluderer likevel ikke kostnader eller gebyrer knyttet til netteiernes lokale krav, bytte eller endring av strømmåler, eller tillatelser, godkjenninger og subsidier som Kunden er ansvarlig for, jf. punkt 8.

4.4 Månedsbeløpet, andre kostnader og gebyrer angitt i Solabonnementsavtalen vil være gjenstand for justering ved hver årsdag for datoen for den første utstedte fakturaen tilsvarende 100 % av den eventuelle økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI-JAE) i løpet av det foregående året. Eventuelle nedganger i konsumprisindeksen vil ikke gi grunnlag for reduksjon av Månedsbeløpet.

4.5 Kunden er kjent med at kampanjer og rabatter ikke kan kombineres eller gjøres gjeldende etter Kontraktsdatoen.

5 Prisbetingelser

5.1 Månedsbeløpet, andre kostnader og gebyrer som følger av Solabonnementsavtalen er basert på følgende betingelser og forutsetninger:

a) Eiendommen og bygningen der Solcelleanlegget skal monteres er klar og tilgjengelig for installasjon senest to måneder etter Kontraktsdatoen. Merk at den faktiske datoen for igangsetting av installasjonen kan bli senere enn dette, jf. punkt 11.1.

b) Vekselsrettere installeres og kobles til i nærheten av sikringsskapet, med en maksimal kabellengde på 10 meter.

c) Skjult kabling, innendørs eller utendørs, er ikke inkludert i Totalprisen.

d) Valgfrie komponenter, som for eksempel optimizere, smartmetere og dc-brytere, er ikke inkludert i Totalprisen, med mindre annet er avtalt.

e) Eksisterende kabelrør vil kun bli benyttet dersom dette er egnet og hensiktsmessig i installasjonen.

f) Strømnettet, herunder strømnettet i bygningen, oppfyller gjeldende offentligrettslige krav, og har tilstrekkelig kapasitet og kvalitet til at Solcelleanlegget kan kobles til uten ytterligere utbedringer eller tilpasninger.

g) Sikringsskapet på Eiendommen er i samsvar med gjeldende myndighetskrav og har tilstrekkelig plass. Hovedsikringen, de elektriske kretsene og underkretsen er tilstrekkelig dimensjonert.

h) Installasjonen skal utføres på samme bygning som det elektriske hovedinntaket. I tilfeller der installasjon utføres på et annet bygg, kan det oppstå ekstra kostnader på grunn av behovet for ekstra kabling og/eller underfordeling.

i) Taktekkingen er vanntett, i hensiktsmessig stand, og har en solid bærestruktur som er egnet for montering og festing av solcellepanelene. Taktekkingen består ikke av skifer eller gress. Solcelleanlegg for skifer- eller gresstak kan tilbys og prises separat, hvis tilgjengelig.

j) Installasjoner med nedfelte solcellepaneler, i den utstrekning dette tilbys, prises separat. Totalprisen vil da inkludere fjerning av takstein og annen taktekking i det aktuelle panelområdet i tilknytning til installasjonen. Ved installasjon på nytt tak må lektene allerede være tilpasset og montert.

k) Arbeid med spesielle taktekkinger, slik som materialer som inneholder asbest, prises særskilt.

l) Kunden er ansvarlig for montering av snøfangere. Snøfangere kan monteres mot et pristillegg, under forutsetning av tilgjengelighet og at Kunden anmoder om dette senest 14 dager før installasjonen igangsettes. Snøfangere er ikke inkludert i Totalprisen.

m) Prosjekter som selges med 'optimisere' inkluderer ikke ytelsesovervåkning på panelnivå.

n) Ved installasjoner der takstein er spikret, vil det normalt kreves et tillegg i pris. Dersom takstein er spikret, vil det normalt kreves et tillegg for ekstra arbeid per takfeste. I tillegg må Kunden påse at det er takstein på stedet som kan benyttes for takstein som må skiftes. Ved arbeid med å ta av takstein som er spikret, vil det, der takfester skal plasseres, være fare for at takstein må skiftes.

6 Informasjon fra kunden

6.1 Totalprisen er basert på informasjon gitt av Kunden til EDEA og EDEAs underleverandører. Ved å signere Solabonnementsavtalen bekrefter Kunden at informasjonen som er gitt, herunder informasjon om den fysiske tilstanden til taket, takmaterialene, strømnett og sikringsskap, er korrekt.

6.2 Kunden skal informere om forhold som er relevant for installasjon av Solcelleanlegget, herunder opplysninger som er nødvendig for å foreta kredittvurderingen, jf. punkt 18.

6.3 Kostnadsøkninger som følge av uriktig eller manglende informasjon gitt av Kunden, herunder blant annet uriktige eller manglende opplysninger om den tekniske tilstanden til Eiendommen, vil bli fakturert til Kunden i sin helhet eller brukes som grunnlag for en omberegning av Månedsbeløpet , jf. punkt 4.2. Ved uriktige eller manglende opplysninger gitt av Kunden forbeholder EDEA seg retten til å avslutte prosjektet og si opp Avtalen uten å pådra seg noe ansvar overfor Kunden. Kunden vil informeres om eventuelle prisjusteringer i god tid.

7 Kundens rett til bruk

7.1 Kunden har rett til bruk av Solcelleanlegget fra og med Ferdigstillelse, herunder inkludert tilhørende programvare som er eid eller lisensiert av EDEA.

7.2 Kundens rett til bruk av programvare etter punkt 7.1 begrenset til det som er nødvendig for å sikre riktig funksjonalitet for Solcelleanlegget. Kunden er ikke berettiget til å helt eller delvis kopiere, endre, eller gjøre bruke programvaren på en måte som ikke dekkes Kundens bruksrett i henhold til dette punkt 7.1.

8 Tillatelser, godkjenninger og subsidier

8.1 Kunden er ansvarlig for å skaffe nødvendige tillatelser og godkjenninger fra myndigheter før Solcelleanlegget installeres. Slike tillatelser kan eksempelvis være tillatelser fra kommunen eller vernemyndigheter, nettavtale med den lokale netteieren eller avtale med strømleverandør om salg av overskuddsstrøm.

8.2 Kunden er ansvarlig for søknader om eller godkjenninger fra nasjonale eller lokale tilskuddsordninger. Slikt tilskudd er ikke medregnet i Månedsbeløpet, andre kostnader og gebyrer angitt i Solabonnementsavtalen.

8.3 EDEA er gjerne behjelpelig med å svare på spørsmål underveis i prosessen.

9 Valg og bruk av underleverandører

9.1 EDEA står fritt til å benytte underleverandører for å helt eller delvis oppfylle denne Avtalen. EDEA velger underleverandører på prosjektbasis, med hensyn til kostnader, leveringstider og andre faktorer. EDEA er ansvarlig overfor Kunden for materiell og tjenester som levers av EDEAs underleverandører på de betingelser som følger av Avtalen.

9.2 Otovo er oppnevnt som tjenesteleverandør for EDEA, jf. punkt 2. Otovo benytter igjen én eller flere installatører for installasjonen ("Installatør"). Installatør er ansvarlig for å levere tjenester og materiell for installasjon av Solcelleanlegget på Eiendommen.

10 Prosjektering og planlegging

10.1 Installatøren prosjekterer og planlegger installasjonen av Solcelleanlegget. Dette omfatter endelig utvalg av utstyr og komponenter, samt teknisk design i den grad dette ikke er spesifisert i Solabonnementsavtalen. Prosjekteringen er basert på informasjon mottatt fra Kunden.

10.2 Installatøren avgjør om foreslått plassering av solcellepanelene er hensiktsmessig, og kan ensidig endre ønsket panelplassering hvis dette anses nødvendig for å gjennomføre installasjonen. Ved behov kan Installatør eller Otovo beslutte at det skal gjennomføres befaring av eiendommen.

10.3 Installatøren kan også foreslå andre endringer i installasjonen for å oppnå ønsket ytelse. Slike endringer kan blant annet omfatte å endre panelplasseringen, endre antall paneler, bruk av optimerere på ett eller flere av panelene, eller endring av antall og type vekselrettere. For endringer av installasjonen gjelder punkt 13.

10.4 Installatøren vil planlegge for utformingen og installasjonen av solcellepanelene innenfor gjeldende sikkerhetskrav og retningslinjer, herunder krav til vind og snølast, montering av snøfangere og effektiv vannavledning og øvrige krav fastsatt av Installatør og produsent av materiell. Kunden kan ikke kreve Installasjon i strid med gjeldende sikkerhetskrav og retningslinjer uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra EDEA.

10.5 Materialet og utstyret som er planlagt for installasjonen kan endres dersom dette er nødvendig av grunner knyttet til leveringskjeden, mangel på tilgjengelighet eller egnethet. Kunden vil bli varslet ved endringer knyttet til solcellepanelene eller vekselretterne.

11 Forberedelser til installasjon

11.1 Kunden får et estimat på installasjonens tidsramme og varighet på Kontraktsdatoen. Faktisk dato for igangsetting av installasjonen angis av Installatøren i løpet av prosjekteringsfasen. Datoen for igangsetting av installasjonen om nødvendig endres, blant annet på grunn av offentlige godkjenninger og begrensninger i leveringskjeden. Kunden vil i så fall bli informert.

11.2 Installasjonen av Solcelleanlegget krever normalt 2-5 dagers arbeid, avhengig av prosjektets omfang, sesong, værforhold og andre lokale forhold. Noen installasjoner kan derfor kreve mer tid. Hele prosessen, inkludert arbeid med installasjonen vil normalt ta 4-12 uker. Varigheten av den totale installasjonsperioden vil variere avhengig av sesong, værforhold, systemstørrelse og andre lokale forhold. Installasjonen kan utføres i flere faser. EDEA og EDEAs underleverandører kan ikke holdes ansvarlig for at installasjonen tar lengre tid enn ventet. Installasjonen kan utføres i flere trinn.

12 Gjennomføring av installasjon

12.1 Kunden er ansvarlig for at eiendommen er klar og tilgjengelig til igangsetting og under utførelse av installasjonen. Kunden skal sørge for at:

a) At det er uhindret tilgang til Eiendommen, herunder tak, vann-, elektrisitets- og sanitæranlegg.

b) Fjerne flyttbare hindringer, herunder gjennomføre snørydding og lignende tiltak, som er nødvendige for å sikre tilgang til Eiendommen.

c) Sørge for at ingen besøkende, familiemedlemmer eller kjæledyr forstyrrer installasjonspersonellet, eller får tilgang de delene av Eiendommen der installasjonen finner sted.

d) Å sikre tilførsel av strøm til strømnettet på Eiendommen under installasjon og testing av Solcelleanlegget

12.2 Kunden er ansvarlig for eventuelle ekstra kostnader som påløper dersom installasjonen ikke kan utføres som planlagt og dette skyldes forhold på Kundes side. Slike kostnader vil bli fakturert til Kunden i sin helhet.

12.3 Kunden er selv ansvarlig for snøsikring av eget tak, herunder ved eventuell installasjon av snøfangere. EDEA er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av takras som følge av endrede bæreevne på Eiendommens tak etter installasjon av Solcelleanlegget.

12.4 Ingen deler av arbeidet eller installasjonen kan utføres av Kunden eller andre uten skriftlig forhåndsgodkjenning. Kunden vil ikke få kompensasjon eller rabatter arbeid som kunden utfører eller kontrakter på egen hånd andre. Slikt arbeid vil medføre bortfall av garantier.

12.5 EDEA og dets underleverandører skal ta tilbørlig hensyn til Kundens Eiendom og eiendeler ved installasjon og vedlikehold av Solcelleanlegget. Kunden er kjent med at knuste takstein, bulker eller riper i takmaterialet, mindre påvirkning på Eiendommen fra normale installasjonsaktiviteter, hull i eksisterende byggematerialer fra spiker eller skruer og/eller endringer i takets snø- eller vannførende egenskaper, kan forekomme. Slike forhold vil ikke gi grunnlag for krav mot EDEA og dets underleverandører.

13 Endringer av installasjonen

13.1 EDEA kan etter Kontraktsdatoen endre planlagt installasjon, herunder prosjektering, valg av materiell og andre endringer som anses nødvendig av hensyn til å sikre en trygg og fagmessig gjennomføring av installasjonen. Endringer kan anses nødvendig grunnet forhold knyttet til leveringsskjeden, fordi utstyret som opprinnelig var foreslått er utilgjengelig eller uegnet, som følge av tilpasninger i størrelse (f.eks. antall panel) og konfigurasjon (f.eks. paneltype, effektoptimalisatorer, vekselretter) grunnet takets beskaffenhet eller andre forhold som gjør det nødvendig å endre planlagt installasjon.

13.2 Kunden skal varsles om endringer. Kunden aksepterer at endringer ikke kan anses som et mislighold av Avtalen. EDEA har rett til å justere Månedsbeløpet, andre kostnader og gebyrer tilsvarende de økonomiske konsekvensene endringer medfører. Oppdatert Månedsbeløp, andre kostnader og gebyrer vil gjøres tilgjengelig på "Otovo Min Side" dersom Kunden har valgt å ta denne tjenesten i bruk.

13.3 Kunden har rett til å avvise endringer som vil medføre at Månedsbeløpet øker med mer enn 5 %. Kunden skal varsle innen rimelig tid dersom endringene avvises. Slik avvisning kan føre til at installasjonen gjennomføres slik opprinnelig planlagt eller kanselleres. EDEA kan alternativt velge å gjennomføre installasjonen med endringer mot å øke Månedsbeløpet med inntil 5 %. For justeringer av Månedsbeløpet, andre kostnader og gebyrer som følge av at de generelle prisbetingelsene ikke gjør seg gjeldende, eller dersom informasjon gitt av Kunden er uriktig eller mangelfull, gjelder punkt 4.2.

13.4 Dersom Kunden ønsker å endre installasjonen etter Kontraktsdatoen, herunder i form av oppgraderinger eller tilleggsbestillinger, må det varsles i god tid før installasjonen igangsettes. Endringer kan nektes hvis installasjonen allerede er planlagt eller på grunn av begrensninger i leveringskjeden. Endringer kan medføre justering av Månedsbeløpet. Økninger av Månedsbeløpet skal godkjennes av Kunden. Kunden kan alternativt velge å avbestille endringen dersom økningen av Månedsbeløpet ikke godkjennes. Slik avbestilling påvirker ikke Kundens ansvar for opprinnelig planlagte installasjon.

14 Ferdigstillelse og idriftsettelse av solcelleanlegget

14.1 "Ferdigstillelse" av Solcelleanlegget skal forstås som tidspunktet når alt utstyr er riktig og funksjonelt installert og testet. Kunden vil bli varslet når dette tidspunktet er inntruffet. Samsvarsdokumentasjon leveres av Installatør og vil bli videresendt til Kunden på, eller innen kort tid etter, tidspunktet for Ferdigstillelse.

14.2 "Idriftsettelse" av Solcelleanlegget skal forstås som tidspunktet for oppstart av kraftproduksjonen. Oppstart av kraftproduksjonen kan være betinget av tillatelser og godkjenninger, slik som fra kommunen eller nettselskapet, og i noen tilfeller vil derfor Idriftsettelse inntreffe på et senere tidspunkt enn Ferdigstillelse. EDEA er ikke ansvarlig for forsinket Idriftsettelse som følge av manglende tillatelser og godkjenninger.

14.3 Kunden gjøres oppmerksom på at Solcelleanlegget i praksis kan være i stand til å produsere strøm selv om noen av tillatelsene eller godkjenner som nevnt ovenfor ikke er innvilget. Eventuell kompensasjon for overskuddsstrøm som ikke forbrukes av Kunden og leveres til strømnettet er et forhold mellom Kunden og den lokale netteieren og/eller strømleverandøren. Kunden har ikke rett på kompensasjon for overskuddsenergi, herunder for forsinkelser mellom Ferdigstillelse og datoen da eventuell betaling for overskuddsstrøm starter.

15 Normal drift

15.1 Strømproduksjon

a) Systemstørrelsen og produksjonskapasiteten som er angitt i denne Avtalen er nominell likestrøms effekt fra solcellepanelene.

b) Solcelleanlgget er balansert mellom den nominelle likestrømseffekten som produseres av solcellepanelene og vekselstrømeffekten fra vekselretteren. Installatøren vil som en del av prosjekteringen vurdere den mest egnede vekselretteren for installasjonsprosjektet. Siden de fleste vekselrettere er mer effektive ved høy utnyttelse, vil vekselretteren i mange tilfeller dimensjoneres lavere enn den nominelle likestrømseffekten fra alle solcellepanelene til sammen. Dette gjøres for å optimalisere den årlige energiproduksjonen i systemet, og kan føre til utjevning av effekttopper ('peak shaving') i utgangseffekten fra Solcelleanlegget på særlig solfylte dager.

c) Verken EDEA eller EDEAs underleverandører garanterer for faktisk oppnådd eller et minimum av strømproduksjon fra Solcelleanlegget. Variasjoner i kraft- og strømproduksjon skjer blant annet som følge av naturlige variasjoner i lokalt klima og vær, skygger og tid på dagen, samt naturlig aldring av komponentene i Solcelleanlegget.

d) Støy fra Solcelleanlegget vil forekomme på grunn av kjølevifter og/eller komponenter i vekselretterne.

e) Kunden forplikter seg til å utelukkende bruke Solcelleanlegget for å produsere strøm, primært for eget forbruk. Solcelleanlegget er likevel ikke ment å være Kundens primære strømkilde. EDEA og dets underleverandører er derfor ikke ansvarlig for tap som direkte eller indirekte er forårsaket av strømbrudd. Kunden er kjent med at Solcellepanelet vil bli slått av dersom strømmen fra nettet er borte.

f) Tap av produksjon kan oppstå ved nedetid eller funksjonsfeil i Solcelleanlegget, eller ved strømbrudd eller nettfeil. EDEA og EDEAs underleverandører er ikke ansvarlig for å kompensere Kunden for tap av produksjon, nedetid eller ytelsesvariasjoner forårsaket av kvalitetsproblemer, kapasitetsbegrensninger, feil eller funksjonsfeil i nettanlegg, inkludert Eiendommens elektriske anlegg, eller kretsen som Solcelleanlegget er koblet til.

g) Med mindre anlegget må skrus av i forbindelse med reparasjon, vedlikehold, brann, eller lignende, eller av sikkerhetshensyn eller som følge av pålegg eller oppfordring fra offentlige myndigheter, forplikter kunden seg til å holde anlegget skrudd på og i normal drift.

15.2 Vedlikehold og reparasjoner

a) Kunden forplikter seg til å utvise slik omsorg for Solcelleanlegget som normalt kan forventes av en alminnelig oppegående person. Kunden er ikke ansvarlig for normal slitasje eller skader på Solcelleanlegget, med mindre det skyldes uriktig bruk, uaktsomhet eller manglende gjennomføring av enkelt nødvendig vedlikehold i henhold til bokstav c) nedenfor.

b) Kunden forplikter seg til å følge instruksjonene som fremgår av drifts- og vedlikeholdsdokumentasjonen Kunden mottar ved Ferdigstillelse. Slik dokumentasjon vil leveres i elektronisk format, og omfatte produktdatablad og brukerhåndbøker.

c) Kunden skal utføre nødvendig forebyggende vedlikehold av Solcelleanlegget, herunder fjerning av rusk på solcellepanelene, rengjøring av solcellepanelene i tilfelle ekstremstøv eller sand, fjerning av isoppbygging og overflødig snø på solcellepanelene. Kunden er også forpliktet til å utføre forebyggende vedlikehold av elementer på Eiendommen som kan påvirke eller true sikkerheten, funksjonen eller effekten av Solcelleanlegget (slik som f.eks. trimming av hekker eller trær og fjerning av smuss eller støv rundt solcellepanelene).

d) Ethvert arbeid på Solcelleanlegget, herunder eventuelle reparasjoner, utskiftninger eller flytting av deler, skal utføres av autorisert personell som er oppnevnt eller instruert av EDEA. EDEA og EDEAs underleverandører er ikke ansvarlig for tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av blant annet reparasjoner og vedlikehold utført av uautorisert personell.

e) Kunden skal følge feilmeldinger fra vekselretterne i Solcelleanlegget og skal umiddelbart følge eventuell anvisning om å slå av vekselretterne. Kunden er forpliktet til å handle i samsvar med eventuelle meldinger fra den lokale netteieren, inkludert meldinger om å midlertidig stenge av Solcelleanlegget dersom dette er nødvendig. Kunden skal videreformidle eventuelle meldinger fra den lokale netteieren som kan påvirke riktig drift av Solcelleanlegget.

f) Kunden skal straks og senest innen 10 kalenderdager etter at å ha blitt klar over forholdet, varsle EDEA skriftlig om eventuelle feilmeldinger, funksjonsfeil, skader eller løse deler på Solcelleanlegget, ved forstyrrelser eller endringer i tilkoblingen til nettet, eller hvis Solcelleanlegget blir stjålet. Dersom Kunden ikke overholder varslingsplikten etter kan forholdet ikke senere gjøres gjeldende som grunnlag for misligholdsbeføyelser mot EDEA.

g) EDEA er ansvarlig for korrigerende vedlikehold og reparasjon av Solcelleanlegget i Avtalens løpetid, herunder reparasjon av utstyr eller komponenter som har løsnet fra Solcelleanlegget i den grad det er nødvendig for fortsatt sikker drift. Dette gjelder likevel ikke dersom slike forhold er en følge av at Kundens feilaktige bruk eller håndtering av Solcelleanlegget.

h) EDEA skal reparere og/eller erstatte eventuelle skadede, ikke-fungerende eller ikke-kompatible maskinvarekomponenter i løpet av Avtalens levetid, med mindre dette skyldes uriktig bruk eller uaktsomhet fra Kunden.

i) Alle materialer som utsettes for normale værforhold eller normal bruk over lengre tid, vil vise tegn på slitasje. EDEA er ikke ansvarlig for utskifting eller reparasjon av deler eller materialer som følge av normal slitasje, eller som utelukkende fremvises gjennom endringer i Solcelleanleggets ytre utseende.

j) Kunden skal gi EDEA og EDEAs underleverandører tilgang til Eiendommen for å utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på Solcelleanlegget.

15.3 Internettilkobling og datainnsamling

a) Kunden skal for egen regning gjøre tilgjengelig og opprettholde fungerende og pålitelig internettilkobling til vekselretterne i Solcelleanlegget. Feil eller nedetid kan forhindre EDEA og dets underleverandører til å utføre sine plikter i henhold til denne Avtalen, og kan føre til avbrudd i driften av Solcelleanlegget.

b) Tilkobling av Solcelleanlegget til internett krever at Kunden har WiFi-dekning tilgjengelig der vekselretteren er installert, og at WiFi-nettverksnavn og passord er gjort tilgjengelig for Installatøren under installasjonen. I tilfeller der tilstrekkelig WiFi-dekning og signalkvalitet ikke er tilgjengelig, er Kunden ansvarlig for å skaffe og gjennomføre internettilkobling av Solcelleanlegget. Vær oppmerksom på at ikke alle vekselrettere er i stand til å koble til internett på andre måter enn via WiFi. Det er Kundens ansvar at internettilkoblingen fungerer, og at vekselretteren(e) er konfigurert med riktig passord.

c) EDEA vil hjelpe Kunden med å registrere Solcelleanlegget på vekselretterprodusentens internettportal. Innsamling, lagring og bruk av dataene på produsentens portal er underlagt vilkår og betingelser som er angitt av den respektive produsenten og er utelukkende et anliggende mellom produsenten og Kunden. Kunden må gi uttrykkelig beskjed dersom Kunden ikke ønsker at Solcelleanlegget skal registreres på vekselretterprodusentens internettportal. Manglende registrering på vekselretterens portal kan forhindre EDEA og dets underleverandører til å utføre sine plikter i henhold til denne Avtalen, og kan føre til avbrudd i driften av Solcelleanlegget. Verken EDEA, Otovo eller Installatøren er ansvarlige for feilsøking knyttet til internettforbindelse.

d) Kunden kan bruke "Otovo App" eller "Otovo Min Side" for å se produksjonsdata fra Solcelleanlegget dersom kunden har valgt å ta denne tjenesten i bruk. Kunden er innforstått med at dataintegreringen, "Otovo App" og "Otovo Min Side" kan endres eller kanselleres når som helst uten forvarsel i henhold til disse tjenestenes egne vilkår og betingelser.

e) Kunden gir EDEA og Otovo rett til å registrere Solcelleanlegget, inkludert adresse, på vekselretterprodusentens internettportal og til å hente ut og lagre dataene som er tilgjengelige i internettportalen. Kunden gir vekselretterprodusenten rett til å dele data som er tilgjengelige i internettportalen med EDEA og Otovo.

f) EDEA og Otovo har rett til å samle inn, lagre og bruke produksjonsdata fra Solcelleanlegget. Vennligst se Otovos personvernerklæring for en mer detaljert beskrivelse av hvordan EDEA og Otovo håndterer personopplysninger.

16 Skader forårsaket av Kunden eller tredjepart på vegne av Kunden

16.1 Kunden er ansvarlig for eventuelle skader som Kunden, eller tredjeparter som opptrer på vegne av Kunden, forårsaker på Solcelleanlegget. Dersom Kunden forårsaker skade på Solcelleanlegget, skal Kunden umiddelbart varsle EDEA om dette og refundere EDEA for alle kostnader for reparasjon og/eller utskifting av Solcelleanlegget.

17 Betaling

17.1 EDEA vil fakturere Månedsbeløpet på månedlig basis. Kunden skal opprette avtalegiro og betale innen betalingsfrist angitt på fakturaen (som normalt vil være den første dagen i hver måned med mindre annet er angitt). Det første Månedsbeløpet vil bli fakturert på datoen for Ferdigstillelse. Kunden vil faktureres inkludert merverdiavgift i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning.

17.2 Ved forsinket betaling skal Kunden betale forsinkelsesrente i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning om forsinket betaling. Oversendes kravet til inkasso påløper lovhjemlede inkassokostnader i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning.

18 Kredittvurdering

18.1 EDEA har rett til å foreta en kredittvurdering av Kunden, og vil i den forbindelse innhente opplysninger fra relevante kredittopplysningsdatabaser. Kunden underrettes umiddelbart og uten omkostninger om resultatet av et informasjonssøk i en database dersom en kredittsøknad blir avvist på grunnlag av et slikt informasjonssøk. EDEA kan si opp Avtalen hvis kredittvurderingen etter EDEAs skjønn ikke er tilfredsstillende.

19 Eierskap

19.1 EDEA er eier av Solcelleanlegget. Kunden kan ikke kan selge, pantsette eller på annen måte overdra rettigheter til Solcelleanlegget uten skriftlig samtykke fra EDEA.

19.2 Kunden skal informere enhver relevant tredjepart om at den har rett til bruk av, men ingen eiendomsrett til, Solcelleanlegget. Kunden skal ikke stille Solcelleanlegget som sikkerhet for sine egne eller en tredjeparts forpliktelser. På samme måte skal Solcelleanlegget holdes utenfor Kundens eiendeler ved personlig konkurs.

19.3 Immaterielle rettigheter i programvaren som inngår i Solcelleanlegget eies eller lisensieres av EDEA. Kunden er ikke berettiget til rettigheter i programvaren som er inkludert i Solcelleanlegget ut over Kundens den begrensede bruksrett, jf. punkt 7.2.

19.4 EDEA ha rett til å bruke dataene som oppstår fra programvaren som inngår i Solcelleanlegget innenfor rammene av gjeldende personvernlovgivning. EDEA er eksklusiv eier av sine databaser og av eventuelle målinger, beregninger eller annen form for informasjon utarbeidet av EDEA i henhold til denne bestemmelsen.

20 Salg av eiendommen

20.1 Hvis Kunden har til hensikt å selge Eiendommen, eller planlegger noen andre vesentlig endringer på Eiendommen som kan påvirke Solcelleanlegget, skal Kunden umiddelbart varsle EDEA om dette. Denne forpliktelsen gjelder også der det er flere eiere av Eiendommen og en eller flere av disse overdrar, eller planlegger å overdra, sin andel av Eiendommen (med mindre overdragelse skjer til en eksisterende eier).

20.2 Ved salg av hele eller deler av Eiendommen kan Kunden overføre Avtalen til kjøper av Eiendommen mot betaling av overføringsgebyret angitt i Solabonnementsavtalen. Alternativt kan Kunden kjøpe ut Solcelleanlegget eller si opp Avtalen i henhold til betingelsene som er angitt i punkt 24.

20.3 Overføring av Avtalen krever EDEAs forhåndsgodkjenning. EDEA kan blant annet motsette seg overføringen dersom den nye eieren av Eiendommen:

a) ikke oppfyller EDEAs kredittvurderingskriterier;

b) er en juridisk enhet;

c) ikke aksepterer overføring av Avtalen, herunder å overta Kundens rettigheter og forpliktelser.

21 Forsikring

21.1 Kunden skal opprettholde vanlig husforsikring for skader på Solcelleanlegget frem til Sluttdatoen og er ansvarlig for å varsle det aktuelle forsikringsselskapet om installasjonen av Solcelleanlegget på Eiendommen.

21.2 Kunden er ansvarlig overfor EDEA for enhver skade på Solcelleanlegget i solabonnementsperioden uavhengig av eventuelle begrensninger i utbetalingen under Kundens forsikringspolise.

22 Kundens angrerett og rett til avbestilling før ferdigstillelse

22.1 Angrerett

a) Kunden har rett til å gå fra Avtalen ved å gi melding til EDEA innen 14 kalenderdager etter Kontraktsdatoen. Fristen på 14 kalenderdager begynner likevel tidligst å løpe fra den dag Kunden ble informert om angreretten.

b) Fristen anses overholdt om meldingen er avsendt skriftlig innen fristens utløp, eksempelvis gjennom angreskjemaet som er vedlagt Avtalen.

22.2 Avbestilling

a) Kunden kan si opp Avtalen etter utløpet av fristen angitt i punkt 22.1a), men før Ferdigstillelse, mot å betale summen av (i) kr. 6 000 i oppsigelsesgebyr og (ii) påløpte kostnader med arbeid som er utført og kostnader knyttet til demontering og tilbakelevering av materiell.

b) Enhver oppsigelse fra Kunden må gjøres skriftlig ved hjelp av EDEAs avbestillingsskjema. Avbestillingsskjema vil bli gitt på forespørsel.

23 EDEAs rett til å kansellere før ferdigstillelse

23.1 EDEA kan før Ferdigstillelse kansellere installasjonen uten kostnad eller ansvar for EDEA ved skriftlig varsel Kunden:

a) Dersom Kunden innen tretti (30) dager etter Kontraktsdatoen ikke har gitt nødvendig informasjon for installasjonen som skal utføres;

b) Ved endringer som gir EDEA adgang til å kansellere i henhold til punkt 13.3;

c) Dersom installasjonen ikke kan fullføres på grunn av omstendigheter utenfor EDEAs kontroll (f.eks. mangel på godkjenning fra myndigheter eller endringer i gjeldende regelverk);

d) Dersom installasjonen ikke kan utføres innen rimelig tid på grunn av forsinkelser grunne Kundens forhold (f.eks. at Eiendommen ikke er klar, mangel på strøm på stedet eller lignende hindringer);

e) Dersom taket eller Eiendommen er i en slik tilstand at installasjonen av Solcelleanlegget ikke kan utføres trygt uten større reparasjoner eller bygningsarbeid, herunder forhold angitt i punkt 5.1k);

f) På grunn av uriktlig eller manglende informasjon gitt av Kunden eller andre andre tredjeparter på vegne av Kunden;

g) På grunn av lokale forhold som betydelig kompliserer installasjonen eller som kan føre til betydelig økte kostnader og Kunden ikke aksepterer å bære slike økte kostnader;

h) På grunn av begrensninger i leveransekjeden.

23.2 Dersom EDEA kansellerer installasjonen og dette er en følge av forhold på Kundens side, kan EDEA kreve at Kunden dekker kostnader med arbeid som er utført og kostnader knyttet til demontering og tilbakelevering av materiell.

24 Kundens rett til utkjøp, oppsigelse, tilbakelevering og forlengelse etter ferdigstillelse

24.1 Etter Ferdigstillelse, men før Sluttdatoen, kan Kunden:

a) Si opp Avtalen med 3 måneders skriftlig varsel mot å betale et oppsigelsesgebyr angitt i Solabonnementsavtalen og dekke kostnadene med demontering og tilbakelevering av Solcelleanlegget.

b) Kjøpe Solcelleanlegget mot betaling av kjøpsprisen angitt i Solabonnementsavtalen (kjøpsprisen skal likevel ikke være lavere enn Residualverdien). Dersom Kunden ønsker å utøve en slik kjøpsopsjon, skal Kunden varsle EDEA senest innen tretti (30) dager før Sluttdatoen.

24.2 På Sluttdatoen kan Kunden:

a) Overta eierskapet til Solcelleanlegget mot å betale markedspris fastsatt av EDEA (kjøpsprisen skal likevel ikke være lavere enn Residualverdien).

b) Forlenge Avtalen med 5 år med en månedlig betaling tilsvarende 25 % av gjeldende Månedsbeløp. EDEAs og EDEAs underleverandørers ansvar og plikter knyttet til vedlikehold og reparasjoner etter Avtalen skal ikke gjelde ved forlengelse etter dette punkt. Månedsbeløp og Totalpris ved forlengelse av Avtalen vil avtales nærmere mellom Partene i hvert tilfelle.

c) Levere tilbake Solcelleanlegget mot å dekke kostnader med demontering og tilbakelevering.

24.3 Kunden skal dekke alle kostnader forbundet med demontering og tilbakelevering av Solcelleanlegget i henhold til punkt 24.1a) og 24.2d). EDEA og EDEAs underleverandører kan gjennomføre demonteringen med mindre Kunden ønsker å benytte annen kvalifisert installatør. Kundens valg av annen installatør skal skriftlig varsles og godkjennes av EDEA eller EDEAs underleverandører før demonteringen igangsettes. Solcelleanlegget skal tilbakeleveres til adresse fastsatt av EDEA eller EDEAs underleverandører.

24.4 Dersom Kunden benytter seg av kjøpsopsjonen i henhold til dette punkt 24, overføres Solcelleanlegget til Kunden i eksisterende stand og uten forsikringsdekning. I forbindelse med overføringen av Solcelleanlegget opphører EDEA og EDEAs underleverandørers ansvar og plikter knyttet til vedlikehold og reparasjoner etter Avtalen. Kunden er fra overføringen selv ansvarlig for å utføre vedlikehold og reparasjoner på Solcelleanlegget. Eierskapet til Solcelleanlegget overføres til Kunden når EDEA har mottatt betaling fra Kunden i henhold til utstedt faktura. Kunden kan ikke kan selge, pantsette eller på annen måte overdra kjøpsopsjonen.

25 EDEAs mislighold

25.1 Følgende forhold innebærer mislighold av EDEAs forpliktelser under Avtalen så langt det ikke skyldes forhold på Kundes side:

a) Manglende evne til å levere og installere et Solcelleanlegget med avtalt kapasitet i henhold til denne Avtalen.

b) Brudd på vedlikeholds- og reparasjonsplikten som følger av Avtalens punkt 15.

c) Andre brudd på EDEAs forpliktelser etter denne Avtalen.

25.2 Kunden taper sin rett til å gjøre et mislighold gjeldende dersom EDEA ikke varsler innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde oppdaget misligholdet. Varsel om mislighold knyttet til installasjonen av Solcelleanlegget må senest skje innen 5 år fra datoen for ferdigstillelse. For øvrige taper Kunden sin rett til å gjøre mislighold gjeldende dersom varsel ikke er gitt innen 2 år fra avslutning av tjenesten.

25.3 Kunden forpliktet til å gjøre sitt beste for å minimere konsekvensene av eventuelle mangler. Tap som oppstår på grunn av Kundens manglende tapsbegrensning eller varsling innen rimelig tid dekkes ikke av reklamasjonsretten.

25.4 EDEA har rett til å rette mislighold for egen regning. EDEA kan likevel kreve pristillegg for tjenester og materiell som ikke omfattes av Leiebeløpet og som ville vært nødvendig dersom det ikke forelå et mislighold.

25.5 Hvis EDEA ikke retter misligholdet, kan Kunden gjøre gjeldende de misligholdsbeføyelser som i alminnelighet er tilgjengelig etter gjeldende rett, herunder blant annet:

a) Omlevering, prisavslag og/eller erstatning; eller

b) Heving av Avtalen dersom misligholdet er vesentlig.

25.6 Kunden kan ikke kreve erstattet tap i den grad tapet skyldes forhold utenfor EDEAs kontroll og som EDEA ikke med rimelighet kan forventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

25.7 Kunden kan ikke kreve erstattet indirekte tap med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Som indirekte tap regnes blant annet tapt fortjeneste eller besparelse som følge av at Solcelleanlegget ikke er tilgjengelig for bruk som forventet.

26 Kundens mislighold

26.1 Følgende forhold innebærer mislighold av Kundens forpliktelser etter Avtalen så langt det ikke skyldes forhold på EDEAs side:

a) Brudd på vedlikeholdsforpliktelser, feil bruk av Solcelleanlegget, eller varslingsforpliktelsene som påhviler Kunden i henhold til punkt 15.

b) Forhindring eller vanskeliggjøring av installasjonen av Solcelleanlegget i henhold til punkt 12 eller av vedlikehold og reparasjonsarbeid i henhold til punkt 15.

c) Manglende betaling av Månedsbeløpet eller andre forfalte beløp i henhold til punkt 17.

d) Salg, pantsettelse eller tildeling av rettigheter til Solcelleanlegget, helt eller delvis, til en tredjepart uten samtykke fra EDEA som angitt i punkt 19.

e) Manglende opprettholdelse av vanlig husforsikring for skader på Solcelleanlegget i henhold til punkt 21.

f) Eventuelle andre brudd på forpliktelsene i Avtalen.

26.2 Ved Kundens mislighold kan EDEA gjøre gjeldende følgende misligholdsbeføyelser:

a) Kreve oppfyllelse av Avtalen, erstatning for tap og eventuelt forsinkelsesrenter; og

b) Tilbakeholdsrett, herunder stanse kraftproduksjonen fra Solcelleanlegget frem til det aktuelle misligholdet er stanset eller utbedret; eller

c) Heve Avtalen etter forutgående varsel dersom misligholdet er vesentlig.

26.3 Følgende skal alltid anses som vesentlig mislighold:

a) Mislighold angitt i punkt 26.1d) eller 26.1e).

b) Manglende betaling av to Månedsbeløp ved forfall på rad eller sen betaling av 6 eller flere Månedsbeløp, uavhengig av om de er sammenhengende eller ikke.

c) Det skjer vesentlige brudd på forutsetninger som EDEA har stilt for Avtalen, herunder at det åpnes konkurs gjeldsforhandling, eller lignende hos Kunden.

d) Kunden avgår ved døden uten at det innen rimelig frist foreligger eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse.

e) Det ut fra Kundens handlemåte eller alvorlig svikt i Kundens betalingsevne er klart at Avtalen vil bli vesentlig misligholdt, og Kunden ikke stiller betryggende sikkerhet for rettidig betaling innen den frist som EDEA setter.

26.4 Varsel som nevnt i punkt 26.2c) skal være skriftlig og begrunnet. Kunden skal gis to ukers frist til å rette forholdet.

26.5 Ved heving kan EDEA kreve erstattet et beløp tilsvarende summen av:

a) Solcelleanleggets Residiualverdi (som angitt i Solabonnementsavtalen);

b) kostnader med demontering og tilbakelevering av Solcelleanlegget (som angitt i Solabonnementsavtalen); og

c) øvrige tap som følge av Kundens mislighold.

27 Markedsføring

27.1 Kunden gir EDEA og Otovo rett til fritt å bruke bilder av Kundens eiendom, Solcelleanlegget og installasjonsprosessen i markedsføringsøyemed, inkludert på sosiale medier og i mediedekning.

28 Personvern

28.1 Informasjon om EDEAs behandling av personopplysninger og EDEAs retningslinjer for personopplysninger finnes i vår personvernerklæring som er tilgjengelig på www.otovo.no/privacy. Personopplysninger som samles inn og/eller behandles gjennom din bruk av "Otovo App" og "Otovo Min Side" vil være underlagt Otovo's retningslinjer for personvern. Otovo vil være behandlingsansvarlig for slike personopplysninger.

28.2 EDEA vil være behandlingsansvarlig for Kundens personopplysninger som samles inn i forbindelse med denne Avtalen, herunder gjennom Solcelleanlegget og dens inkluderte programvare.

28.3 Dine personopplysninger kan gis til databehandlere som er EDEAs underleverandører eller andre selskaper tilknyttet EDEA for interne administrative formål. EDEA skal sikre at databehandlere overholder det gjeldende personvernregelverket og har inngått databehandleravtaler i henhold til GDPR (EUs personvernforordning 2016/679) artikkel 28. Personopplysninger vil bli lagret så lenge forholdet mellom EDEA og Kunden varer, og deretter så lenge EDEA er lovpålagt å oppbevare slik informasjon.

28.4 Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter etter den gjeldende personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på følgende e-postadresse: privacy@otovo.com.

29 Meldinger og varsler

29.1 Kunden godtar uttrykkelig at meldinger og varsler vedrørende Avtalen sendes med elektronisk kommunikasjon via Otovos hjemmeside, Otovo App, e-post, telefon og/eller SMS.

29.2 Meldinger og varsler til Kunden kan alternativt sendes via ordinær post. Kunden kan be om å få tilsendt meldinger og varsler via ordinær post mot å betale det til enhver tid gjeldende gebyr.

30 Overdragelse og endringer av avtalen

30.1 EDEA har rett til å selge, overføre og overdra deler av sine rettigheter og krav og/eller sin kontraktsmessige stilling i henhold til Avtalen. Kunden har ikke rett til å overdra noen rettigheter eller krav i henhold til Avtalen uten skriftlig samtykke fra EDEA.

30.2 Avtalen kan endres ensidig av EDEA så fremt endringen ikke er til skade for Kunden.

31 Utlegg, gjeldsordning og konkurs

31.1 Dersom det innledes utleggssak mot Kunden, eller Eiendommen på annen måte er gjenstand for utlegg, eller Kunden underlegges gjeldsordning eller blir slått konkurs, plikter Kunden å informere EDEA umiddelbart om dette. Kunden er også forpliktet til å informere namsmannen eller bostyreren som er ansvarlig for tvangs- eller konkursbehandlingen om at EDEA er eneeier av Solcelleanlegget.

32 Lovvalg og verneting

32.1 Avtalen er i sin helhet underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk lov.

32.2 Tvister mellom Kunden og EDEA bør løses i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, kan hver enkelt av partene forelegge tvisten for en alminnelig domstol, innen Oslo tingretts jurisdiksjon, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.