Vilkår og betingelser

Dato: 29. september 2021

Omfang og parter

Disse vilkår og betingelser («Vilkår og Betingelser») gjelder for avtaler mellom Otovo AS («Otovo») og den enkelte kunden («Kunden») vedrørende kjøp og installasjon av et komplett solcelleanlegg («Solcelleanlegget»). Vilkårene gjelder for kontantkjøp eller kjøp ved hjelp av sollån. For leasingavtaler gjelder egne vilkår som legges ved avtalen.

Personvern

Otovo behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler, og i samsvar med ethvert tiltak innført av offentlige myndigheter. En mer inngående beskrivelse av hvordan Otovo behandler personopplysninger finner du i personvernpolicyen (www.otovo.no/privacy) vår.

Før installasjonen

Priser

Slik fastsettes prisen

1. Prisen Otovo tilbyr er den endelige prisen for Solcelleanlegget, forutsatt at de generelle prisforutsetningene oppgitt i disse Vilkår og Betingelser er gyldige, og at alle forutsetninger og all informasjon som Kunden har oppgitt om sin eiendom eller sine bygninger, er korrekte.

2. Hvis installasjonen ikke er i samsvar med de generelle prisforutsetningene, vil prisen på Solcelleanlegget økes eller reduseres deretter. Kunden vil bli informert om slike endringer, og vil bli bedt om å godkjenne enhver prisendring som overstiger 5 %.

Dette er inkludert i prisen

1. Priser og gjeldende gebyrer framgår av kjøpsavtalen mellom Otovo og den enkelte Kunden. Priser og gjeldende gebyrer inkluderer alltid installasjon av et komplett Solcelleanlegg, og gjenspeiler betingelsene i de generelle prisforutsetningene, inkludert alt materiell og arbeid, elektriker, alle tillatelser og idriftsettelse, med mindre noe annet er spesifisert i kjøpsavtalen eller i disse Vilkår og Betingelser.

2. Priser inkluderer aldri gebyrer eller utgifter forbundet med netteiernes lokale krav, bytte av elektrisitetsmåler eller konstruksjons- eller byggetillatelser der dette kreves av lokale eller nasjonale myndigheter.

3. Det gjennomføres ikke befaring på stedet før installasjon med mindre dette anses som nødvendig av Otovo eller Otovos underleverandører med ansvar for prosjektering og detaljplanlegging av installasjonen.

4. Kampanjer og rabatter kan ikke kombineres eller anvendes med tilbakevirkende kraft etter kontraktens kontraktsdato.

Generelle prisforutsetninger

1. Prisene er basert på at installasjonen utføres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er gjeldende:

 • Bygningen der Solcelleanlegget skal installeres, er klar og tilgjengelig for installasjon senest to måneder etter signering av salgsavtalen. Merk at den faktiske installasjonsdatoen kan bli senere enn dette, av grunner beskrevet nedenfor.

 • Kabling fra taket til vekselretteren og/eller sikringsskapet skal gjennomføres etter den mest praktiske og kostnadseffektive rute, med en maksimal kabellengde på 50 meter.

 • Vekselretteren installeres og kobles til strømnettet i den samme bygningen som solcellepanelene er montert på, og monteres i det samme eller tilstøtende rom som sikringsskapet, med en maksimal kabellengde på 10 meter.

 • Skjult kabling, innendørs eller utendørs, er ikke inkludert i prisen.

 • Bruk av optimerere er ikke inkludert i prisen, med mindre dette er spesifisert i tilbudet.

 • Eksisterende kabelrør benyttes kun hvis dette er egnet og hensiktsmessig for utstyret som brukes i prosjektet.

 • Det offentlige nettet og nettet i huset er i samsvar med gjeldende myndighetskrav og har tilstrekkelig kapasitet og kvalitet til at Solcelleanlegget kan tilknyttes uten ytterligere utbedringer eller tilpasninger.

 • Sikringsskapet er i samsvar med gjeldende myndighetskrav og har tilstrekkelig plass.

 • Hovedsikringen, det elektriske anlegget og underfordeling er tilstrekkelig dimensjonert.

 • Installasjon utføres på det bygget der det elektriske hovedinntaket er plassert. I tilfeller hvor installasjonen utføres på et annet bygg, kan tilleggskostnader påløpe som et resultat av behov for ytterligere kabling og/eller underfordeling.

 • Taket er vanntett og i hensiktsmessig stand, og har en solid bærestruktur som er egnet for montering og festing av solcellepanelene. Hvis taket eller eiendommen er i en slik tilstand at installasjonen av Solcelleanlegget ikke kan gjennomføres trygt uten omfattende reparasjoner eller bygningsarbeider, har Otovo rett til å avbryte prosjektet uten å pådra seg erstatningsansvar, og til å kreve Kunden for eventuelle påløpte utgifter.

 • Taket er ikke tekket med skifer eller gress. Skifer- eller gresstak kan tilbys og prises separat, dersom dette er tilgjengelig.

 • Installasjoner med nedfelte solcellepaneler, om dette tilbys, prises separat, og prisen inkluderer fjerning av takstein og annet takmateriale i det aktuelle panelområdet. Ved installasjon på nytt tak må lektene allerede være tilpasset og montert.

 • Spesielle taktyper, slik som for eksempel takmaterialer som inneholder asbest, prises separat. Otovo forbeholder seg retten til å avbryte og kansellere prosjekter, uten kostnader for Otovo, på tak med asbestholdige materialer.

Kredittgodkjenning

Otovo har rett til å foreta kredittsjekk av Kunden, og tilbudet er avhengig av kredittgodkjenning. Otovo kan forlange at Kunden betaler for deler av eller hele installasjonen på forskudd eller stiller sikkerhet for hele beløpet innen forfallsdatoen.

Tilskuddsmidler

Otovo er ikke ansvarlig for søknader om eller godkjennelse av eventuelle nasjonale eller lokale tilskuddsmidler eller støtteordninger på vegne av Kunden. Priser kan oppgis brutto eller netto av tilskuddsmidler. Kunden er alltid ansvarlig for bruttoprisen ved levering av Solcelleanlegget.

Informasjon oppgitt av Kunden

1. Prisen på Solcelleanlegget er basert på informasjon som Kunden har oppgitt til Otovo. Ved signering av Otovos tilbud bekrefter Kunden at den oppgitte informasjonen er korrekt, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om den fysiske tilstanden til taket, takmaterialene, strømnett og sikringsskap. Hvis den oppgitte informasjonen er uriktig eller misvisende, har Otovo rett til å justere priser og gjeldende gebyrer deretter, eller til å avslutte prosjektet uten å innrømme erstatningsansvar overfor Kunden.

2. Kunden skal bistå Otovo og Otovos partnere med all relevant informasjon i forbindelse med installasjonen av Solcelleanlegget. Kostnadsøkninger som følge av feilaktig informasjon fra Kunden, faktureres Kunden i sin helhet. Feilaktig informasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, feil eller misvisende informasjon angående den tekniske tilstanden til Kundens eiendom.

3. Hvis Kunden oppgir uriktig informasjon, skal installasjonen av Solcelleanlegget prises på nytt og ferdigstilles.

Tillatelser og godkjenninger

1. Kunden er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser og godkjenninger fra de aktuelle myndighetene før Solcelleanlegget installeres. Slike godkjenninger kan inkludere byggetillatelser fra by eller kommune, avtaler om strømforsyning og -tilkobling med den lokale netteieren samt avtale med Kundens strømleverandør om salg og kjøp av overskuddsstrøm.

2. Otovo er ikke ansvarlig for å bistå med eller ta seg av slike tillatelsesprosesser på vegne av Kunden. Otovo forbeholder seg retten til å bistå Kunden med informasjon etter eget skjønn, for å hjelpe med eventuelle tillatelsesprosesser.

Valg av installatør

1. Otovo benytter underleverandører for planlegging, installasjon og levering av solcelleanlegget. Kunden godkjenner bruk av underleverandører for å utføre leveransen.

2. Otovo velger installasjonspartnere og underleverandører fra prosjekt til prosjekt, etter en vurdering av kostnader, leveringstid og andre faktorer etter Otovos eget ønske. Kunden godtar at valget av underleverandører for planlegging, installasjon og levering av solcelleanlegget foregår utelukkende etter Otovos skjønn.

Prosjektering

1. Det er Otovos underleverandør og installasjonspartner som utfører planlegging og gjennomføring av solcelleanlegget, inkludert endelig valg av utstyr og komponenter samt elektrisk og mekanisk utforming. Prosjekteringen er basert på informasjon fra Kunden, slik som blant annet eiendommens adresse, bilder lastet opp og opplysninger om taktekke.

2. Otovos installasjonspartner avgjør hvorvidt plasseringen av solcellepanelene foreslått av Otovo og Kunden er hensiktsmessig, og kan endre den ønskede plasseringen av solcellepanelene dersom dette er nødvendig for å gjennomføre installasjonen i henhold til sikkerhetskrav eller krav eller begrensninger fra den lokale netteieren.

3. Installatøren kan foreslå endringer i installasjonen for å oppnå ønsket ytelse. Slike endringer kan inkludere endringer i plasseringen av panelene, endringer i antall paneler eller bruk av optimerere på ett eller flere av panelene.

4. Installatøren vil alltid planlegge utformingen og installasjonen av solcellepanelene innenfor visse sikkerhetsbegrensninger. Disse begrensningene vil blant annet sørge for at kravene til vindlast og snølast overholdes, at snøfangere kan installeres der dette er nødvendig, og at vann kan ledes bort effektivt.

5. Det er Kunden som er ansvarlig for å installere snøfangere. Snøfangere kan monteres mot et pristillegg, under forutsetning av tilgjengelighet og at Kunden anmoder om dette senest 14 dager før installasjonen. Snøfangere er ikke inkludert i den tilbudte prisen.

6. Hvis Kunden ønsker utforming av anlegget som er i strid med sikkerhetsparameterne som installasjonspartnerne har fastsatt, må dette bekreftes skriftlig, og Kunden erkjenner at dette kan føre til at garantier faller bort.

7. Endringer av planlagt materiell og utstyr til installasjonen kan forekomme, hvis dette blir nødvendig av grunner knyttet til leveringskjeden, eller fordi utstyret som opprinnelig var foreslått er utilgjengelig eller uegnet. Otovo varsler Kunden dersom solcellepanelene eller vekselretterne som skulle installeres må endres.

Installasjonsdato og varighet

1. Ved signering av kontrakten vil Otovo gi Kunden et anslag på installasjonens tidsramme og varighet.

2. Den reelle installasjonsdatoen fastsettes av installatøren i løpet av prosjekteringsfasen, og meddeles deretter Kunden. Installasjonsdatoen kan endres som følge av, men ikke begrenset til, tidspunktet for myndighetsgodkjenning og begrensninger i leveringskjeden.

3. Installasjonen av solcellepanel og vekselrettere krever vanligvis 2 til 5 dagers arbeid, avhengig av prosjektets omfang. Enkelte installasjoner kan ta lengre tid. Den fullstendige prosessen, inkludert godkjenning fra myndigheter og/eller lokale strømleverandører etc. samt elektrikerarbeider vil imidlertid vanligvis ta 4 til 8 uker. Installasjonenes varighet vil variere avhengig av årstid, værforhold, anleggets størrelse og andre lokale forhold. Otovo kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle installasjonen tar lengre tid enn ventet.

4. Installasjonen kan bli utført i flere steg.

Oppgraderinger og tilleggsbestillinger

1. Eventuelle oppgraderinger eller tilleggsbestillinger som ønskes av Kunden må kommuniseres i god tid før installasjonen. Otovo forbeholder seg retten til å avslå slike oppgraderinger eller tilleggsbestillinger hvis installasjonen allerede er planlagt, eller hvis begrensninger i Otovos leveringskjede ikke tillater slike oppgraderinger.

2. Enhver ønsket oppgradering eller tilleggsbestilling fra Kunden som meddeles så sent at den er vanskelig for Otovo å etterkomme, kan medføre ytterligere gebyrer. Kunden har rett til enten å godkjenne slike ytterligere gebyrer eller å kansellere oppgraderingen eller tilleggsbestillingen. En slik annullering påvirker ikke Kundens ansvar med hensyn til det opprinnelig planlagte kjøpet.

Under installasjonen

Tilgang til Kundens eiendom

1. Kunden skal sørge for at Otovo og Otovos installasjonspartnere (som installasjonspartnere, elektrikere og andre underleverandører) har uhindret adgang til Kundens eiendom i forbindelse med installasjon av Solcelleanlegget.

2. Otovo og Otovos installasjonspartnere skal ha uhindret adgang til vann, elektrisitet og sanitæranlegg med i forbindelse med installasjon av Solcelleanlegget.

3. Kunden skal fjerne alle flyttbare hindringer, rydde snø og gjennomføre lignende tiltak som er nødvendige for adgang til Kundens eiendom og utførelse av installasjonen.

4. Det skal ikke være noen hindringer som begrenser eller vanskeliggjør tilgang til taket, som søyleganger, vinterhager eller lignende.

5. Kostnadsøkning som følge av begrenset tilgang til Kundens eiendom, elektrisitet eller vann, faktureres Kunden i sin helhet.

Ingen forstyrrelser

1. Kunden må sørge for at ingen besøkende, familiemedlemmer eller husdyr forstyrrer installatørene eller hindrer tilgang til området der installasjonen foregår.

2. Ingen deler av arbeidet eller installasjonen skal utføres av Kunden eller underleverandører som Kunden selv har engasjert og på dennes eget initiativ uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Otovo eller Otovos installasjonspartnere.

3. Otovo tilbyr ingen kompensasjon eller rabatt for arbeid som utføres av Kunden på eget initiativ eller av underleverandører som Kunden selv har engasjert, og slikt arbeid vil føre til at alle garantier knyttet til Solcelleanlegget faller bort.

Tilpasninger og konfigurering

1. Tilpasninger i størrelse (f.eks. antall panel) og konfigurasjon (f.eks. paneltype, effektoptimalisatorer, vekselretter) kan forekomme hvis spesielle omstendigheter på taket krever en reduksjon av området solcellepanelene dekker.

2. Endringer av det planlagte materialet og utstyret for installasjonen kan forekomme hvis dette er nødvendig for å tilrettelegge for endringer og tilpasninger av installasjonen på stedet. Kunden aksepterer at slike endringer ikke skal betraktes som feil eller mangelfull leveranse.

3. Otovo forsøker å kartlegge alle nødvendige endringer før Solcelleanlegget installeres, men noen ganger kan mindre endringer oppstå i løpet av installasjonsarbeidet, og prisen vil reduseres eller økes tilsvarende. Kunden vil bli informert om slike endringer, og vil bli bedt om å godkjenne enhver prisendring som overstiger 5 %.

Etter installasjonen

Leveranse og driftsettelse

1. Leveranse av solcelleanlegget betyr at alt utstyret er korrekt og funksjonelt installert og testet.

2. Kunden er ansvarlig for å sørge for at strømnettet på eiendommen er i drift ved leveranse.

3. Kunden skal snarest mulig, og uten unødig opphold, informere Otovo hvis Kunden ikke godtar solcelleanlegget som levert.

4. Idriftsettelse av solcelleanlegget, inkludert oppstart av kraftproduksjonen, skjer etter godkjenning fra lokale myndigheter, som den lokale netteieren. I enkelte tilfeller vil det ikke være mulig å sette installasjonen i drift på tidspunktet for leveransen, på grunn av krav fra lokale myndigheter eller netteiere.

5. Noen netteiere krever at Kundens elektrisitetsmåler skiftes ut før solcelleanlegget settes i drift. Netteieren har eneansvar for denne prosessen, og Otovo har intet ansvar for eventuelle forsinkelser av kraftproduksjonen fra solcelleanlegget som skyldes at netteieren skifter ut elektrisitetsmåleren.

6. Otovo eller Otovos installasjonspartnere vil hjelpe til med driftsetting av solcelleanlegget etter leveranse.

Dokumentasjon og fullførelse

1. Otovo vil gi Kunden dokumentasjon på solcelleanlegget. Dokumentasjon leveres elektronisk, og inkluderer produktdatablad og brukerveiledninger.

2. Samsvarsdokumentasjon leveres av Otovos installasjonspartnere. Otovo videresender samsvarsdokumentasjon til Kunden snarest mulig. Merk at det er installasjonspartnernes ansvar å sørge for at samsvarsdokumentasjonen leveres.

3. Fullførelse av solcelleanlegget betyr etter ferdigstilling og dokumentasjon. Kunden godtar at solcelleanlegget er komplett når ferdigstilling og dokumentasjon er gjennomført.

Fakturering og betaling

1. Otovo skal sende en faktura til Kunden idet installatøren foretar leveranse av Solcelleanlegget. Kunden skal betale innen 10 dager etter å ha mottatt fakturaen. Ved forsinket betaling skal Kunden betale forsinkelsesrente i henhold til gjeldende lovgivning om forsinket betaling.

2. Fullførelse av solcelleanlegget kan som forklart ovenfor forekomme etter at Otovo har sendt fakturaen. I slike tilfeller skal fakturaen betales i sin helhet innen den fastsatte betalingsdatoen. Merk at betalingsdatoen kan være før solcelleanlegget er idriftsatt og fullført.

3. Otovo kan kreve at installasjonen betales helt eller delvis før installeringen igangsettes. Kunder med solfinansiering skal informere Otovo hvis slik finansiering avslås.

Data og overvåkning

1. Tilkobling av solcelleanlegget til internett forutsetter at Kunden har tilgjengelig WiFi-dekning der vekselretteren installeres, og at WiFi-nettverkets navn og passord gjøres tilgjengelig for installatøren i løpet av installasjonen.

2. Hvis tilstrekkelig WiFi-dekning og signalkvalitet ikke er tilgjengelig, har Kunden ansvar for å skaffe og gjennomføre internettilkobling for Solcelleanlegget. Merk at enkelte vekselrettere ikke kan kobles til internett på annet vis enn via WiFi.

3. Det er Kundens ansvar at internettilkoblingen fungerer, og at vekselretteren/vekselretterne er konfigurert med riktig passord. Otovo eller Otovos installasjonspartnere er ikke ansvarlige for feilsøking i forbindelse med internettforbindelse.

4. Otovo vil hjelpe Kunden med å registrere solcelleanlegget på vekselretterprodusentens nettportal. Innsamling, lagring og bruk av data på produsentens portal er underlagt vilkår og betingelser fastsatt av den aktuelle produsenten, og er utelukkende et anliggende mellom produsenten og Kunden. Kunder som ikke ønsker at solcelleanlegget skal registreres på vekselretterprodusentens nettportal må gi uttrykkelig varsel om dette.

5. Otovo har rett til å samle inn, lagre og bruke produksjonsdata fra solcelleanlegget etter eget skjønn. En mer inngående beskrivelse av hvordan Otovo behandler personopplysninger finner du i personvernpolicyen (www.otovo.no/privacy) vår.

6. Hvis Otovos App eller Otovos Min Side er tilgjengelig, kan kunder benytte disse til å finne produksjonsdata fra solcelleanlegget. Datatilgjengelighet på Otovos App eller Otovos Min Side forutsetter at alle internettilkoblinger fungerer som de skal, og at solcelleanlegget er konfigurert for vekselretterprodusentens portal i henhold til de oppgitte spesifikasjonene. Otovo garanterer ikke at dataintegrasjon med vekselretterportalen fungerer til enhver tid. Kunden forstår at dataintegrasjonen, Otovos App og Otovos Min side når som helst kan endres eller kanselleres til uten forhåndsvarsel.

7. Kunden gir Otovo rett til å registrere solcelleanlegget, inkludert installasjonens adresse, på vekselretterprodusentens nettportal, og til å åpne, laste ned og lagre data tilgjengelig på nettportalen for Kundens solcelleanlegg. Kunden gir også vekselretterprodusenten rett til å dele data tilgjengelig på nettportalen med Otovo.

8. Prosjekter som selges med effektoptimalisatorer inkluderer ikke overvåkning av ytelse på panelnivå.

Varsel til Kundens forsikringsselskap

Kunden har ansvar for å varsle forsikringsselskapet om installasjonen av Solcelleanlegget på Kundens eiendom.

Systembetingelser

1. Solcelleanlegget er balansert mellom solcellepanelenes nominelle likestrømseffekt og vekselretterens vekselstrømeffekt.

2. Størrelsen og den oppgitte effekten til anlegget er forbundet med den nominelle likestrømseffekten fra solcellepanelene.

3. Installatøren vil, som en del av prosjekteringen, vurdere hvilken vekselretter er den beste for prosjektet. Ettersom de fleste vekselrettere er mer effektive ved høy utnyttelse, vil vekselretteren i mange tilfeller dimensjoneres noe lavere enn den nominelle likestrømmen fra alle solcellepanelene samlet. Dette gjøres for å optimere anleggets årlige energiutvikling, og kan føre til at topproduksjonen fra Solcelleanlegget på spesielt solrike dager blir noe lavere enn det som ellers ville vært mulig.

4. Støy fra Solcelleanlegget kan forekomme som et resultat av kjølevifter og/eller koplingskomponenter i vekselretterne.

Salg av kraftoverskudd

Kunden eier kraften som Solcelleanlegget produserer. Otovo har ikke ansvar for salg av kraftoverskudd.

Markedsføring og sosiale medier

Kunden gir Otovo rett til å benytte bilder fra Kundens eiendom, Solcelleanlegget og installasjonsprosessen fritt i markedsføringstiltak, herunder i sosiale og fortjente medier.

Reklamasjon og garantier

Garantier på installasjonsarbeid

1. Det er 5 års reklamasjonsrett på arbeid utført av Otovo eller Otovos installasjonspartnere i løpet av installasjonen av Solcelleanlegget. Reklamasjon må meldes Otovo skriftlig innen rimelig tid etter at kunden oppdager eller kan forventes å ha oppdaget en feil eller mangel.

2. Enhver skade forårsaket av Otovo eller Otovos installasjonspartnere innenfor garantiperioden vil bli reparert og/eller kompensert for i henhold til disse Vilkår og Betingelser.

3. Kunden er ansvarlig for å varsle Otovo om skader snarest mulig og innen rimelig tid, og til etter beste evne å minimere følgene av skaden. Skader som følge av Kundens manglende varsel til Otovo innen rimelig tid dekkes ikke av installasjonsgarantien.

4. Garantiperioden begynner ved leveransen av Solcelleanlegget.

5. Arbeid som utføres av Kunden eller en tredjepart og forstyrrer arbeidet som utføres av Otovo eller Otovos installasjonspartnere i løpet av installasjonens garantiperiode, vil føre til at garantien faller bort.

Produkt- og funksjonsgaranti

1. Otovo gir 5 års produkt- og funksjonsgaranti på alle produktene som inngår i Solcelleanlegget. Garantiperioden begynner den datoen installasjonen av Solcelleanlegget er ferdigstilt.

2. Otovo garanterer at anlegget fungerer som avtalt i garantiperioden, og er fri for eventuelle produksjonsfeil, skjulte feil og mangler. Otovos garanti dekker ikke feil og mangler som skyldes forhold utenfor Otovos eller Otovos underleverandørers kontroll.

3. Otovos funksjonsgaranti dekker direkte og nødvendige kostnader som er påkrevd for at anlegget gjenopptar avtalt funksjon. Otovo har rett til å reparere eller erstatte produkter i solcelleanlegget som er mangelfulle eller ikke fungerer i garantiperioden.

4. Kunden er ansvarlig for direkte kostnader som Otovo pådrar seg i forbindelse med et urettmessig garantikrav fra Kunden.

5. Dersom Kunden eller annen tredjepart som ikke er engasjert av Otovo utfører arbeid på eller inngrep i Solcelleanlegget, vil det føre til at Otovos produkt- og funksjonsgaranti faller bort.

6. Enhver produkt- og funksjonsgaranti, utover Otovos garantier, som beskrevet i disse betingelsene - som tilbys direkte fra produsenten - er et anliggende mellom Kunden og produsenten. Merk at slike utvidede garantier kan forutsette at Kunden registrerer produktet i henhold til produsentens fremgangsmåter.

Ytelsesgaranti

1. Otovo garanterer at Solcelleanlegget har den spesifiserte nominelle likestrømseffekten, men gir ingen garanti angående kraftproduksjonen.

2. Den anslåtte kraftproduksjonen som Otovo oppgir er basert på systemeffekten og tilgjengelige databaser for solinnstråling, klimadata og informasjon mottatt om installasjonsstedet. Faktisk kraftproduksjon vil variere over tid og kan påvirkes av lokale værvariasjoner samt skygge fra vegetasjon, tilstøtende bygg eller andre elementer på stedet. Skygge fra bygningselementer, nærliggende bygg, vegetasjon eller lignende er ikke tatt med i beregningene.

3. Alle produktene er følsomme for slitasje, som kan føre til redusert ytelse og produksjon over tid. En reduksjon i kraftproduksjonen som følge av normal slitasje, eller som ligger innenfor de data produsenten har oppgitt for maksimalt kvalitetstap, må forventes.

4. Enhver produktgaranti som tilbys direkte fra produsenten er et anliggende mellom Kunden og produsenten. Merk at slike produktgarantier kan forutsette at Kunden registrerer produktet i henhold til produsentens fremgangsmåter.

Skader og kompensasjon

Skader

Skade på Kundens eiendom

1. Otovo forplikter seg til å ta tilbørlig hensyn til Kundens eiendom og eiendeler generelt under installasjonen av Solcelleanlegget. Otovo forplikter seg til å kompensere for skader som skyldes skjødesløshet fra Otovos eller Otovos installasjonspartneres side.

2. Knuste takstein, bulker eller riper i takmaterialet, mindre påvirkning på Kundens eiendom fra normale installasjonsaktiviteter, hull i rammeverket fra spiker eller skruer og/eller endringer i takets snø- eller vannførende egenskaper kan forekomme, og anses ikke som skader på Kundens eiendom.

3. I forbindelse med takpanel er det fare for bulker, og følgelig tap av produktgaranti. Otovo er ikke ansvarlig for skader som følge av bortfall av garanti eller bulker i takpanel.

4. Kunden er ansvarlig for å sørge for sikker snøføring.

Skade på offentlig eller tredjeparts eiendom

Otovo er ikke ansvarlig for skader påført offentlig eller tredjeparts eiendom som følge av solcelleanlegget eller konsekvensene av denne, med mindre skadene er forårsaket av feil eller skjødesløshet fra Otovos eller Otovos installasjonspartneres side.

Begrenset ansvar

1. Otovo eller Otovos installasjonspartnere er ikke ansvarlige for skader på Kundens eiendom som følge av uaktsomhet fra Kundens side eller manglende etterlevelse av disse Vilkår og Betingelser.

2. Otovo og Otovos installasjonspartnere er ikke ansvarlige for skader forårsaket av uautorisert adgang til installasjonsstedet eller områder der installasjonen utføres.

Reparasjon av skader

1. Skader eller mangler som er forårsaket av Otovo eller Otovos installasjonspartnere og underleverandører, og som Otovo er ansvarlig for, repareres eller erstattes av Otovo etter eget skjønn.

2. Kunden er ansvarlig for snarest mulig å opplyse Otovo om eventuelle skader eller mangler. Otovo er ikke ansvarlig for reparasjoner eller erstatningsprodukter for skader som Otovo ikke er varslet om innen rimelig tid etter at Kunden har blitt oppmerksom på disse skadene.

3. Otovo forplikter seg til å reparere eller erstatte mangelfullt utstyr eller skader oppstått i løpet av installasjonen, så snart som mulig og innen rimelig tid etter at Kunden har varslet Otovo.

Vederlag

Direkte tap

1. Otovo er ansvarlig for direkte tap som Kunden pådrar seg på grunn av forsinket leveranse og mangler. Direkte tap betyr nødvendige og dokumenterte tilleggsutgifter som Kunden pådrar seg som følge av feilen.

2. Otovo er ikke ansvarlig for direkte tap hvis mangelen eller forsinkelsen skyldes omstendigheter utenfor Otovos kontroll, og hvor det ikke er rimelig å forvente at Otovo kunne ha unngått eller taklet konsekvensene.

Indirekte tap

Otovo er ikke ansvarlig for indirekte tap som forbrukere eller forretningskunder pådrar seg som følge av forsinket leveranse og mangler, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsømmelse fra Otovos side. Med indirekte tap menes blant annet tap av fortjeneste som følge av at Solcelleanlegget ikke er tilgjengelig for bruk som forventet.

Produksjonstap

Produksjonstap kan forekomme i forbindelse med nedetid eller tekniske feil på Solcelleanlegget, eller i forbindelse med brudd eller feil på strømnettet. Otovo har intet ansvar for å kompensere Kunden for produksjonstap som er utenfor Otovos kontroll, inkludert feil forårsaket av det offentlige og/eller lokale strømnettet.

Ansvarsfraskrivelse

1. Solcelleanlegget er ikke Kundens primære strømkilde. Otovo er derfor ikke ansvarlig for tap forårsaket direkte eller indirekte av strømbrudd. Når strømmen fra strømnettet er borte, plikter Otovo å slå av Solcelleanlegget.

2. Alt arbeid på Solcelleanlegget skal utføres av autorisert personell. Otovo er derfor ikke ansvarlig for tap forårsaket direkte eller indirekte av blant annet reparasjoner og vedlikehold utført av uautorisert personell.

Opphøre og tvister

Opphør

Avbrudd og oppsigelse fra Kundens side

1. Kunden kan si opp kontrakten kostnadsfritt innen 14 dager etter kontraktsdato.

2. Dersom prisen øker med mer enn 5 % i forhold til den opprinnelige kontraktsprisen, kan Kunden avbryte installasjonen kostnadsfritt innen 14 dager etter at Kunden har mottatt varsel om en slik prisøkning fra Otovo eller Otovos installasjonspartnere.

3. Etter 14 dager, men før avtalt startdato, kan Kunden avbryte installasjonen mot et oppsigelsesgebyr på kr. 6000.

4. Kansellering fra Kundens side skal skje skriftlig gjennom Otovos skjema for kansellering, som vil bli gitt på forespørsel.

5. Hvis Kunden sier opp kontrakten etter den avtalte startdatoen, skal Kunden betale for alt arbeid som er fullført.

6. Utilstrekkelig finansiering fra Kundens side påvirker ikke Otovos rett til oppsigelsesgebyr.

Avbrudd og oppsigelse fra Otovos side

1. Otovo kan avbryte eller si opp installasjonen uten kostnader for Otovo, hvis Kunden innen 30 dager etter kontraktsdato ikke har gitt Otovo eller Otovos installasjonspartnere nødvendig informasjon til å gjennomføre installasjonen. I så fall kan Otovo fakturere Kunden et oppsigelsesgebyr på 5 prosent av den avtalte installasjonsprisen.

2. Otovo kan avbryte eller si opp installasjonen uten kostnader for Otovo, hvis installasjonen ikke kan gjennomføres på grunn av omstendigheter utenfor Otovos kontroll – som manglende godkjenning fra lokale myndigheter eller endringer i nasjonale myndighetskrav.

3. Otovo kan avbryte eller si opp installasjonen uten kostnader for Otovo, hvis den ikke kan gjennomføres innen rimelig tid på grunn av forsinkelser forårsaket av Kunden eller en tredjepart innleid av Kunden – for eksempel at bygningen ikke er klargjort, at det mangler strøm på stedet eller lignende.

4. Otovo kan avbryte eller si opp installasjonen uten kostnader for Otovo hvis Kunden har oppgitt feil informasjon til Otovo eller Otovos installasjonspartnere. I så fall skal Kunden dekke utgiftene for alt arbeid som er fullført og ikke kan reverseres.

5. Otovo kan avbryte eller si opp installasjonen uten kostnader for Otovo på grunn av lokale forhold som forvansker installasjonen betydelig eller kan medføre betydelig økte kostnader.

6. Otovo kan når som helst forsinke eller si opp avtalen uten kostnader for Otovo på grunn av begrensninger i leveransekjeden.

Tvister

Tvister mellom Kunden og Otovo bør løses i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, kan hver enkelt av partene forelegge tvisten for en alminnelig domstol, innen Oslo tingretts jurisdiksjon. Jurisdiksjonen er ikke bindende for forbrukerkunder.


Min side
Otovo-bloggen
PersonvernVåre betingelser

© Otovo AS 2022