Vilkår og betingelser

Dato: 23. mai 2024

1  Omfang og parter

Disse vilkår og betingelser (”Vilkår og Betingelser”) gjelder ved kjøp og installasjon av et komplett Solcelleanlegg, Batteri, Elbillader, Varmepumpe og/eller lignende energiprodukter (i fellesskap omtalt som “Produktene”), slik nærmere spesifisert i de spesifikke vilkårene (“Spesifikke Vilkår”) mellom Otovo ASA (”Otovo”) og den enkelte kunden (“Kunden”). Bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser som gjelder spesifikt for henholdsvis Solcelleanlegget, Batteriet, Elbilladeren, Varmepumpen og lignende energiprodukter, gjelder kun i den grad disse produktene inngår i kjøpet i henhold til Spesifikke Vilkår. Vilkår og Betingelser og Spesifikke Vilkår er samlet betegnet som “Avtalen”.


2   Personvern

Otovo behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler, og i samsvar med ethvert tiltak innført av offentlige myndigheter. En beskrivelse av hvordan Otovo behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring som er tilgjengelig på www.otovo.no/privacy.


3   Før installasjonen

3.1 Priser

3.1.1 Dette er inkludert i prisen

1. Din pris for kjøp av Produktene (“Prisen”) og gjeldende gebyrer framgår av Spesifikke Vilkår. Prisen gjenspeiler betingelsene i de generelle prisforutsetningene nedenfor, og inkluderer installasjon av Produktene, inkludert alt materiell og arbeid (herunder elektrikerarbeid, og idriftsettelse), med mindre noe annet er spesifisert i Avtalen.

2. Prisen inkluderer aldri gebyrer eller utgifter forbundet med netteiernes lokale krav, bytte av elektrisitetsmåler, eller konstruksjons- eller byggetillatelser der dette kreves av lokale eller nasjonale myndigheter.

3. Det gjennomføres ikke befaring på Eiendommen (som definert i Avtalen) før installasjon, med mindre dette anses som nødvendig av Otovo eller Otovos underleverandører som har ansvar for prosjektering og detaljplanlegging av installasjonen.

4. Kampanjer og/eller rabatter kan ikke kombineres eller anvendes med tilbakevirkende kraft etter Kontraktsdato (angitt i Avtalen).

3.1.2 Slik fastsettes prisen

1. Prisen Otovo tilbyr er den endelige Prisen for Produktene , forutsatt at de generelle prisforutsetningene oppgitt i disse Vilkår og Betingelser er gyldige, og at alle forutsetninger og all informasjon som Kunden har oppgitt om Eiendommen og/eller sine bygninger, er korrekt.

2. Dersom de generelle prisforutsetningene angitt nedenfor ikke er oppfylt eller dersom informasjon gitt av Kunden i henhold til Avtalen eller i forbindelse med dens inngåelse (vedrørende f.eks. Eiendommen) er mangelfull og/eller uriktig, vil Prisen på Produktene kunne økes eller reduseres deretter. Kunden vil bli informert om slike endringer, og vil bli bedt om å godkjenne enhver prisendring som overstiger 5 % sammenlignet med den opprinnelige prisen. Kunden kan kostnadsfritt si opp Avtalen innen 14 dager etter å ha blitt varslet om prisendringer som overstiger 5 %.

3.1.3 Generelle prisforutsetninger

Prisen er basert på at installasjonen utføres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er oppfylt:

1. Eiendommen der Produktene skal installeres, er klar og tilgjengelig for installasjon senest to måneder etter signering av Avtalen. Merk at den faktiske installasjonsdatoen kan bli senere enn dette, av grunner beskrevet nedenfor.

2. Skjult kabling og/eller installasjon, innendørs eller utendørs, er ikke inkludert i Prisen.

3. Eksisterende kabelrør benyttes kun hvis dette er egnet og hensiktsmessig for utstyret som brukes i prosjektet.

4. Det offentlige nettet og det elektriske anlegget på Eiendommen er i samsvar med gjeldende myndighetskrav og har tilstrekkelig kapasitet og kvalitet til at Produktene kan installeres og tilknyttes uten ytterligere utbedringer eller tilpasninger.

5. Sikringsskapet på Eiendommen er i samsvar med gjeldende myndighetskrav og har tilstrekkelig plass til ny(e) sikring(er) og andre nødvendige tilleggskomponenter. Kost for overspenningsvern er ikke inkludert, men vil tilkomme om nødvendig.

6. Hovedsikringen, det elektriske anlegget og underfordelingen er tilstrekkelig dimensjonert.

7. Installasjon utføres på det bygget der det elektriske hovedinntaket er plassert. I tilfeller hvor installasjonen utføres på et annet bygg, kan tilleggskostnader påløpe som et resultat av behov for ytterligere kabling, graving, og/eller underfordeling.

8. Prisen på Produktene er basert på kostnadene ved kjøp av materialer og tjenester. Endringer i kostnader for materialer og/eller tjenester som er nødvendige for å oppfylle installasjonen av Produktene, kan resultere i prisjusteringer.

9. Prisen forutsetter at Kunden har tilgjengelig internettilkobling der Produktene installeres, enten i form av tilkoblingspunkt til kablet internett eller Wifi-dekning. Tilleggskostnader kan påløpe om dette må klargjøres av Otovos installatørpartner. Kunder som ikke ønsker at Produktene skal kobles til internett for å muliggjøre monitorering og/eller styring må gi uttrykkelig varsel om dette.

3.1.4 Spesifikke prisforutsetninger for Solcelleanlegget

1. Kabling fra tak til vekselsretter og/eller sikringsskap bør følge den mest praktiske og kostnadseffektive traseen, med en total kabellengde på maksimalt 50 meter.

2. Vekselsretteren installeres og kobles til i nærheten av sikringsskapet, med en maksimal kabellengde på 10 meter.

3. Valgfrie komponenter, som for eksempel optimizere , smartmetere og dc-brytere, er ikke inkludert i Prisen med mindre annet er spesifisert i Spesifikke Vilkår.

4. Tilkobling av vekselretteren til internett for monitorering krever tilstrekkelig Wi-Fi signalstyrke der hvor vekselretteren skal monteres, samt at nettverket er satt opp ut fra konfigurasjonskravene til den aktuelle vekselretterprodusenten. Kunde vil informeres av Otovo underveis i prosjektet om hva som gjelder. Alternativt må det være tilgang på kablet internettforbindelse innen 5 meter fra der vekselretteren skal monteres.

5. Taket er vanntett og i hensiktsmessig stand, og har en solid bærestruktur som er egnet for montering og festing av solcellepanelene. Hvis taket eller Eiendommen er i en slik tilstand at installasjonen av Solcelleanlegget ikke kan gjennomføres trygt uten omfattende reparasjoner eller bygningsarbeider, har Otovo rett til å avbryte prosjektet uten å pådra seg erstatningsansvar, og til å kreve Kunden for eventuelle påløpte utgifter.

6. Taket er ikke tekket med skifer eller gress. Skifer- eller gresstak kan tilbys og prises separat, dersom dette er tilgjengelig.

7. Installasjoner med nedfelte solcellepaneler, om dette tilbys, prises separat, og Prisen inkluderer fjerning av takstein og annet takmateriale i det aktuelle panelområdet. Ved installasjon på nytt tak må lektene allerede være tilpasset og montert.

8. Installasjon på spesielle taktyper, slik som for eksempel takmaterialer som inneholder asbest, prises separat. Otovo forbeholder seg retten til å avbryte og kansellere prosjekter, uten kostnader for Otovo, på tak med asbestholdige materialer.

9. Ved installasjoner der takstein er spikret eller skrudd fast, vil det normalt kreves et tillegg i pris for ekstra arbeid per takfeste. For fastmonterte taktyper hvor det ikke er mulig å løsne slike fester (inkludert, men ikke begrenset til, eldre Decra-tak) vil montasjen gjennomføres med perforering av takplaten. Den løsningen kan føre til at takets garanti bortfaller.

10. Ved installasjon på takstein som er spikret eller skrudd fast, på skjøre taksteintyper eller tilsvarende utfordringer, vil det være fare for at enkelte takstein må skiftes underveis i installasjonen. I slike tilfeller må Kunden påse at det er takstein på stedet som kan benyttes for takstein som må skiftes.

3.1.5 Spesifikke prisforutsetninger for Batteriet

1. Batteriet og vekselretteren installeres og kobles til i samme rom som sikringsskapet eller tilstøtende rom, med en maksimal kabellengde på 10 meter. Vekselretteren installeres i samme rom som batteriet med en maksimal kabellengde på 2 meter.

2. Hvis Batteriet skal kobles til et eksisterende eller nylig installert solcelleanlegg, installeres Batteriet i samme rom som vekselretteren til solcelleanlegget, og krever ingen ekstra maskinvare eller modifikasjon av solcelleanlegget for å fungere. Flytting av eksisterende vekselretter tilhørende eksisterende solcelleanlegg kan tilkomme om denne er plassert et sted som ikke er egnet for montering av batteriet, og dette kan medføre ekstra kostnader for Kunden.

3. Rommet hvor Batteriet installeres er egnet og i samsvar med eventuelle myndighetskrav knyttet til ventilasjon, brannskille eller lignende.

4. Veggen eller overflaten der Batteriet installeres er tilstrekkelig dimensjonert til å bære vekten av Batteriet. Strukturelle forsterkninger kan være nødvendig for å installere Batteriet på en sikker måte, og dette kan medføre ekstra kostnader for Kunden.

5. Tilkobling av vekselretteren til internett for monitorering krever tilstrekkelig Wi-Fi signalstyrke der hvor vekselretteren skal monteres, samt at nettverket er satt opp ut fra konfigurasjonskravene til den aktuelle vekselretterprodusenten. Alternativt må det være tilgang på kablet internettforbindelse innen 5 meter fra der vekselretter skal monteres.

3.1.6 Spesifikke prisforutsetninger for Elbilladeren

1. Elbilladeren er installert på/i samme bygning som det elektriske hovedskapet. Hvis installert på/i en separat bygning, må en elektrisk underfordeler som oppfyller forskriftskravene og de tekniske spesifikasjonene til Elbilladeren være på plass.

2. Kabling fra Elbilladeren til sikringsskapet bør følge den mest praktiske og kostnadseffektive ruten, med en maksimal total kabellengde på 10 meter. Borring i betong eller mur, samt eventuell graving og rør, er ikke inkludert.

3. Kobling av Elbilladeren til internett krever at Kunden sørger for en kablet internettforbindelse i samme eller tilstøtende rom som Elbilladeren, med en maksimal avstand på 5 meter fra Elbilladeren. Avhengig av merke og modell, kan en kommunikasjonsenhet være innebygget eller installeres ved siden av elbilladeren. Dette sikrer at laderen kan administreres gjennom en app. I noen tilfeller vil kravet kunne oppfylles med tilstrekkelig WiFi-dekning hvor Elbilladeren installeres.

4. Stedet hvor Elbilladeren er installert, er egnet og i samsvar med eventuelle regulatoriske krav for ventilasjon, brannskille eller lignende, hvis aktuelt. Elbilladeren er beskyttet mot direkte sollys, snø og vanninntrenging.

3.1.7 Spesifikke prisforutsetninger for Varmepumpen

1. Innendørsenheten(e) til varmepumpesystemet er plassert på motsatt side av veggen fra der utendørsenheten er installert. Kabelgjennomføringer og rør bør følge den mest praktiske og kostnadseffektive traseen, med en maksimal lengde på 10 meter. Andre plasseringer kan tilbys og prises separat, hvis tilgjengelig.

2. Sikringsskapet har ledig plass til ny sikring og andre nødvendige tilleggskomponenter.

3. Hovedstrømkabelen til huset er tilstrekkelig dimensjonert for Varmepumpen.

4. Hvis Varmepumpen er koblet til en sentral varmtvannsbereder, bør den sentrale varmtvannsberederen være i egnet tilstand og i samsvar med alle relevante regulatoriske krav. Ytterligere modifikasjoner for at den skal fungere kan tilbys og prises separat, hvis tilgjengelig.

5. Hvis Varmepumpen erstatter det eksisterende gasskjelesystemet, bør det eksisterende gasskjelesystemet være i egnet tilstand og i samsvar med alle relevante regulatoriske krav. Ytterligere modifikasjoner for at den skal fungere kan tilbys og prises separat, hvis tilgjengelig.

6. Det tekniske rommet, der den interne enheten til Varmepumpen skal installeres, er i samsvar med alle relevante forskriftskrav.

3.2 Kredittgodkjenning

Otovo har rett til å foreta kredittsjekk av Kunden, og tilbudet forutsetter kredittgodkjenning. Otovo kan forlange at Kunden betaler for deler av eller hele installasjonen på forskudd eller stiller sikkerhet for hele beløpet innen forfallsdatoen.

3.3 Tilskuddsmidler

Otovo er ikke ansvarlig for søknader om eller godkjennelse av eventuelle nasjonale eller lokale tilskuddsmidler eller støtteordninger på vegne av Kunden. Priser kan oppgis brutto eller netto av tilskuddsmidler. Kunden er alltid ansvarlig for bruttoprisen ved levering av Produktene (definert i Avtalen).

3.4 Informasjon oppgitt av Kunden

1. Prisen på Produktene er basert på informasjon som Kunden har oppgitt til Otovo. Ved signering av Otovos tilbud bekrefter Kunden at den oppgitte informasjonen er korrekt, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om den fysiske tilstanden til taket, takmaterialene, strømnett og sikringsskap. Hvis den oppgitte informasjonen er mangelfull, villedende og/eller uriktig , har Otovo rett til å justere priser og gjeldende gebyrer deretter, eller til å avslutte prosjektet uten erstatningsansvar overfor Kunden.

2. Kunden skal bistå Otovo og Otovos installasjonspartnere og underleverandører med all relevant informasjon i forbindelse med installasjonen av Produktene. Kostnadsøkninger som følge av uriktig eller manglende informasjon fra Kunden, faktureres Kunden i sin helhet. Uriktig eller manglende informasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, feil eller misvisende informasjon angående den tekniske tilstanden til Eiendommen.

3. Hvis Kunden oppgir uriktig informasjon, skal installasjonen av Produktene prises på nytt og ferdigstilles.

3.5 Tillatelser og godkjenninger

1. Kunden er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser og godkjenninger fra de aktuelle myndighetene før Produktene installeres. Slike godkjenninger omfatter blant annet byggetillatelser fra by eller kommune,, samt avtale med Kundens strømleverandør om salg og kjøp av overskuddsstrøm. Unntaket til dette er avtaler om strømtilkobling med den lokale netteieren, hvor Otovos installasjonspartner er ansvarlig søker.

2. Otovo er ikke ansvarlig for å bistå med eller ta seg av slike tillatelsesprosesser på vegne av Kunden. Otovo forbeholder seg retten til å bistå Kunden med informasjon etter eget skjønn, for å hjelpe med eventuelle tillatelsesprosesser.

3.6 Valg av installatør

1. Otovo benytter underleverandører for planlegging, installasjon og levering av Produktene. Kunden godkjenner at Otovo bruker underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser og Avtalen.

2. Otovo velger installasjonspartnere og underleverandører fra prosjekt til prosjekt, etter en vurdering av kostnader, leveringstid og andre faktorer etter Otovos eget ønske. Kunden godtar at valget av installasjonspartnere og underleverandører for planlegging, installasjon og levering av Produktene foregår utelukkende etter Otovos skjønn.

3.7 Prosjektering

1. Det er Otovos underleverandør og installasjonspartner som planlegger og gjennomfører installasjonen av Produktene, inkludert endelig valg av utstyr og komponenter samt elektrisk og mekanisk utforming. Prosjekteringen er basert på informasjon fra Kunden, slik som blant annet Eiendommens adresse, bilder lastet opp, og opplysninger om taktekke og elektrisk anlegg.

2. Otovos installasjonspartner avgjør hvorvidt plasseringen av Produktene foreslått av Otovo og Kunden er hensiktsmessig, og kan endre den ønskede plasseringen dersom dette er nødvendig for å gjennomføre installasjonen i henhold til sikkerhetskrav eller krav eller begrensninger fra den lokale netteieren.

3. Installatøren kan foreslå endringer i installasjonen for å oppnå ønsket ytelse.

a) I relasjon til Solcelleanlegget, omfatter slike endringer eksempelvis  endringer i plasseringen av panelene, endringer i antall paneler eller bruk av optimizere på ett eller flere av panelene. Otovo eller installasjonspartneren vil bestemme brukbarheten og/eller plasseringen av vekselsretteren som spesifisert i Spesifikke Vilkår før installasjonen. Otovo eller installasjonspartneren kan foreslå en endring av vekselsretter-konfigurasjonen hvis det anses nødvendig.

b) I relasjon til Batteriet, vil Otovo eller installasjonspartneren bestemme brukbarheten og/eller plasseringen av Batteriet som spesifisert i Spesifikke Vilkår før installasjonen. Otovo eller installasjonspartneren kan foreslå en endring av Batteriets konfigurasjon hvis det anses nødvendig.

c) I relasjon til Elbilladeren, vil Otovo eller installasjonspartneren bestemme brukbarheten og/eller plasseringen av Elbilladeren som spesifisert i Spesifikke Vilkår før installasjonen. Otovo eller installasjonspartneren kan foreslå en endring av Elbilladerens konfigurasjon hvis det anses nødvendig.

d) I relasjon til Varmepumpen, kan endringer inkludere endring av plassering av utendørs- og innendørsenheten(e). Otovo eller installasjonspartneren bestemme brukbarheten og/eller plasseringen av Varmepumpen som spesifisert i Spesifikke Vilkår før installasjonen. Otovo eller installasjonspartneren kan foreslå en endring av Varmepumpens konfigurasjon hvis det anses nødvendig.

4. Endringer i materialet og utstyret som er planlagt for installasjonen kan forekomme hvis dette er nødvendig av grunner i leveringskjeden, manglende tilbud, eller manglende egnethet for det opprinnelig foreslåtte utstyret.

5. Otovo vil varsle Kunden i tilfelle Produktene som er planlagt for installasjonen må endres. I den grad type Produkt er spesifisert i Spesifikke Vilkår, krever enhver slik endring godkjenning fra Kunden med mindre endringene resulterer i at Kunden mottar produkter med tilsvarende konfigurasjon. Mangel på godkjenning fra Kunden kan føre til at Avtalen sies opp av Otovo.

6. Kunden vil bli informert om og bedt om å godkjenne enhver prisendring som overstiger 5 % sammenlignet med den opprinnelig avtalte prisen.

7. Installatøren vil alltid planlegge utformingen og installasjonen av Produktene innenfor visse sikkerhetsbegrensninger.

a) I relasjon til Solcelleanlegget vil disse begrensningene blant annet være å sørge for at kravene til vindlast og snølast overholdes, at snøfangere kan installeres der dette er nødvendig, og at vann kan ledes bort effektivt. Det er Kunden som er ansvarlig for å installere snøfangere. Snøfangere kan monteres eller flyttes mot et pristillegg, under forutsetning av tilgjengelighet og at Kunden anmoder om dette senest 14 dager før installasjonen. Snøfangere er ikke inkludert i den tilbudte Prisen.

8. Hvis Kunden ønsker utforming av anlegget som er i strid med sikkerhetsparameterne som installasjonspartnerne har fastsatt, må dette bekreftes skriftlig, og Kunden erkjenner at dette kan føre til at garantier faller bort. Otovo og Otovos installatørpartner forbeholder seg retten til å avslå slike ønsker.

3.8 Installasjonsdato og varighet

1. Ved signering av Avtalen vil Otovo gi Kunden et anslag på installasjonens tidsramme og varighet.

2. Den reelle installasjonsdatoen fastsettes av installatøren i løpet av prosjekteringsfasen, og meddeles deretter Kunden. Installasjonsdatoen kan endres som følge av, men ikke begrenset til, tidspunktet for myndighetsgodkjenning, vær og sesong, og begrensninger i leveringskjeden.

3. Installasjonen av Solcelleanlegget, herunder solcellepanel og vekselrettere, krever vanligvis 2 til 5 dagers arbeid, avhengig av prosjektets omfang. Enkelte installasjoner kan ta lengre eller kortere tid. Den fullstendige prosessen, inkludert godkjenning fra myndigheter og/eller lokale strømleverandører etc. samt elektrikerarbeider vil imidlertid vanligvis ta 4 til 12 uker. Installasjonenes varighet vil variere avhengig av årstid, værforhold, anleggets størrelse og andre lokale forhold. Otovo kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle installasjonen tar lengre tid enn ventet.

4. Installasjonen av Batteriet, Elbilladeren eller Varmepumpen krever vanligvis 1 til 2 dagers arbeid, men noen installasjoner kan kreve mer tid. Otovo kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle installasjonen tar lengre tid enn ventet.

5. Installasjonen av Produktene kan bli utført i flere steg.

3.9 Oppgraderinger og tilleggsbestillinger

1. Eventuelle oppgraderinger eller tilleggsbestillinger som ønskes av Kunden må kommuniseres i god tid før installasjonen. Otovo forbeholder seg retten til å avslå slike oppgraderinger eller tilleggsbestillinger hvis installasjonen allerede er planlagt, eller hvis begrensninger i Otovos leveringskjede ikke tillater slike oppgraderinger eller tilleggsbestillinger.

2. Enhver ønsket oppgradering eller tilleggsbestilling fra Kunden som meddeles så sent at den ikke enkelt kan etterkommes av Otovo, kan medføre ytterligere kostnader. Kunden har rett til enten å godkjenne slike ytterligere kostnader eller å kansellere oppgraderingen eller tilleggsbestillingen. En slik kansellering påvirker ikke Kundens ansvar med hensyn til det opprinnelig planlagte kjøpet.

4   Under installasjonen

4.1 Tilgang til Kundens eiendom

1. Kunden skal sørge for at Otovo og Otovos samarbeidspartnere (som installasjonspartnere, elektrikere og andre underleverandører) har uhindret adgang til Eiendommen i forbindelse med installasjon av Produktene.

2. Otovo og Otovos installasjonspartnere skal ha uhindret tilgang til vann, elektrisitet og sanitæranlegg i forbindelse med installasjon av Produktene.

3. Kunden skal fjerne alle flyttbare hindringer, rydde snø og gjennomføre lignende tiltak som er nødvendige for adgang til Eiendommen og utførelse av installasjonen.

a) I relasjon til installasjon av Solcelleanlegget, skal det ikke være noen hindringer som begrenser eller vanskeliggjør tilgang til taket (som søyleganger, vinterhager eller lignende) eller rommet der vekselsretteren skal installeres).

b) I relasjon til Batteriet, Elbillader eller Varmepumpe, skal det ikke være noen hindringer som begrenser eller vanskeliggjør tilgang til rommet eller stedet der Produktet skal installeres.

4. Kostnadsøkning som følge av begrenset tilgang til Eiendommen, elektrisitet eller vann, faktureres Kunden i sin helhet.

4.2 Ingen forstyrrelser

1. Kunden må sørge for at ingen besøkende, familiemedlemmer eller andre som bor på Eiendommen, eller husdyr forstyrrer installatørene eller hindrer tilgang til området der installasjonen foregår.

2. Ingen deler av arbeidet eller installasjonen skal utføres av Kunden eller av underleverandører som Kunden selv har engasjert uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Otovo eller Otovos installasjonspartnere.

3. Otovo tilbyr ingen kompensasjon eller rabatt for arbeid som utføres av Kunden eller av underleverandører som Kunden selv har engasjert, og slikt arbeid vil føre til at alle garantier knyttet til Solcelleanlegget faller bort.

4. Kunden skal ikke forstyrre eller forhindre funksjoner for forebyggende vedlikehold som utføres automatisk på Batteriet, Elbilladeren eller Varmepumpen.

4.3 Tilpasninger og konfigurering

Otovo forsøker å kartlegge alle nødvendige endringer før Produktene installeres, men noen ganger kan endringer i størrelse, konfigurasjon, materialer og utstyr oppstå i løpet av installasjonsarbeidet, og Prisen vil reduseres eller økes tilsvarende. Bestemmelsene i punkt 3.3 (Prosjektering) gjelder tilsvarende for endringer som forekommer under installasjonen.

5   Etter installasjonen

5.1 Leveranse og Idriftsettelse

1. Leveranse” av Produktene betyr:

a) I relasjon til Solcelleanlegget: at alt utstyret relatert til Solcelleanlegget er korrekt og funksjonelt installert og testet;

b) I relasjon til Batteriet: at alt utstyr relatert til Batteriet er korrekt og funksjonelt installert og testet.

c) I relasjon til Elbilladeren: at alt utstyr relatert til Elbilladeren er korrekt og funksjonelt installert og testet.

d) I relasjon til Varmepumpen: at alt utstyr relatert til Varmepumpen er korrekt og funksjonelt installert og testet.

2. Leveranse av henholdsvis Solcelleanlegget, Batteriet, Elbillader og/eller Varmepumpe, hvis relevant, vil kunne finne sted på ulike tidspunkter.

3. Kunden er ansvarlig for å sørge for at strømnettet på Eiendommen er i drift ved Leveranse.

4. Kunden skal snarest mulig, og uten unødig opphold, informere Otovo hvis Kunden ikke godtar Produktene som levert.

5. Idriftsettelse” betyr:

a) I relasjon til Solcelleanlegget; oppstart av kraftproduksjonen under normale omstendigheter etter eventuelle nødvendige godkjennelser fra lokale myndigheter, som den lokale netteieren;

b) I relasjon til Batteriet; oppstart av ladning og utladning av Batteriet under normale omstendigheter, etter eventuelle nødvendige godkjennelser fra lokale myndigheter, som den lokale netteieren.

c) I relasjon til Elbilladeren; oppstart av lading under normale omstendigheter etter eventuelle nødvendige godkjennelser fra lokale myndigheter, som den lokale netteieren;

d) I relasjon til Varmepumpen; oppstart under normale omstendigheter etter eventuelle nødvendige godkjennelser fra lokale myndigheter, som den lokale netteieren, og etter oppstart utført av produsentens tekniker, hvis nødvendig;

6. Idriftsettelse av henholdsvis Solcelleanlegget, Batteriet, Elbilladeren og/eller Varmepumpen, hvis relevant, vil kunne finne sted på ulike tidspunkter.

7. I enkelte tilfeller vil Idriftsettelse ikke være mulig på tidspunktet for Leveransen, på grunn av forsinket oppfyllelse av krav fra lokale myndigheter eller netteiere, forsinket innvilgelse av nødvendige tillatelser eller konsesjoner, eller forsinkelser som kan tilskrives netteierne. Otovo har intet ansvar for eventuell forsinket Idriftsettelse av Produktene.

8. Produktene kan i praksis fungere selv om søknader om tillatelsen eller konsesjonen fra relevante myndigheter er under behandling. Kunden vil ikke motta betaling for eventuell energi som blir produsert og/eller ført ut til strømnettet frem til godkjenning og avsluttet saksbehandling.

9. Noen netteiere krever at Kundens elektrisitetsmåler skiftes ut før Produktene settes i drift. Netteieren har eneansvar for denne prosessen, og Otovo har intet ansvar for eventuelle forsinkelser av kraftproduksjonen fra Solcelleanlegget og/eller bruk av Batteriet som skyldes at netteieren skifter ut elektrisitetsmåleren.

10. Otovo eller Otovos installasjonspartnere vil hjelpe til med Idriftsettelse av Produktene etter Leveranse.

5.2 Dokumentasjon og fullførelse

1. Otovo vil gi Kunden dokumentasjon på Produktene. Dokumentasjon leveres elektronisk, og inkluderer produktdatablad og brukerveiledninger.

2. Samsvarsdokumentasjon leveres av Otovos installasjonspartnere. Otovo videresender samsvarsdokumentasjon til Kunden snarest mulig. Merk at det er installasjonspartnernes ansvar å sørge for at samsvarsdokumentasjonen leveres.

3. Fullførelse” av installasjonen av Produktene skjer etter Idriftsettelse har funnet sted og nødvendig dokumentasjon er på plass. Kunden godtar at installasjonen av Produktene er fullført når Idriftsettelse og dokumentasjon er gjennomført.

4. Fullførelse av installasjonen av henholdsvis Solcelleanlegget, Batteriet, Elbilladeren og Varmepumpen, hvis relevant, vil ofte finne sted på ulike tidspunkter.

5.3 Fakturering og betaling

Otovo sender en faktura for Produktene til Kunden når Produktene er levert i henhold til punkt 5.1 nr. 1

1. Kunden skal betale innen 10 dager etter å ha mottatt den relevante fakturaen. Ved forsinket betaling skal Kunden betale forsinkelsesrente i henhold til gjeldende lovgivning om forsinket betaling. I tillegg er Kunden ansvarlig for å betale for eventuelle inkassogebyrer som påløper dersom den forsinkede betalingen sendes til en tredjepart for inkasso.

2. Fullførelse av installasjonen av Produktene kan som forklart ovenfor forekomme etter at Otovo har sendt fakturaen. I slike tilfeller skal fakturaen betales i sin helhet innen den fastsatte betalingsdatoen. Merk at betalingsdatoen kan være før datoen for Idriftsettelse og Fullførelse.

3. Otovo kan kreve at installasjonen betales helt eller delvis før installasjonen igangsettes. Kunder med solfinansiering skal informere Otovo hvis slik finansiering avslås.

5.4 Data og overvåkning

1. Tilkobling av Produktene til internett forutsetter at Kunden har tilgjengelig internetttilkobling der Produktene installeres, enten i form av tilkoblingspunkt til kablet internett eller Wifi-dekning. WiFi-nettverkets navn og passord gjøres tilgjengelig for installatøren i løpet av installasjonen.

2. Hvis tilstrekkelig internettdekning og signalkvalitet ikke er tilgjengelig, har Kunden ansvar for å skaffe og gjennomføre internettilkobling for Produktene. Merk at enkelte produkter ikke kan kobles til internett på annet vis enn via WiFi. Spesifikke krav per produkt er oppgitt under spesifikke prisforutsetninger i punkt 3.

3. Det er Kundens ansvar at internettilkoblingen fungerer, og at vekselrettere(n) og/eller Batteriet er konfigurert med riktig passord. Otovo eller Otovos installasjonspartnere er ikke ansvarlige for feilsøking i forbindelse med internettforbindelse.

4. Otovo vil hjelpe Kunden med å registrere Produktene på den aktuelle produsentens nettportal. Innsamling, lagring og bruk av data på produsentens portal er underlagt vilkår og betingelser fastsatt av den aktuelle produsenten, og er utelukkende et anliggende mellom produsenten og Kunden. Kunder som ikke ønsker at Produktene skal registreres på produsentens nettportal må gi uttrykkelig varsel om dette.

5. Otovo har rett til å samle inn, lagre og bruke produksjons- og eller lagringsdata fra Produktene etter eget skjønn. En beskrivelse av hvordan Otovo behandler personopplysninger finnes i vår personvernerklæring som er tilgjengelig på www.otovo.no/privacy.

6. Hvis Otovos App eller Otovos Min Side er tilgjengelig, kan Kunden benytte disse til å finne produksjonsdata fra Produktene. Datatilgjengelighet på Otovos App eller Otovos Min Side forutsetter at alle internettilkoblinger fungerer som de skal, og at Solcelleanlegget er konfigurert for vekselretterprodusentens portal i henhold til de oppgitte spesifikasjonene. Otovo garanterer ikke at dataintegrasjon med vekselretterportalen fungerer til enhver tid. Kunden forstår at dataintegrasjonen, Otovos App og Otovos Min side når som helst kan endres eller kanselleres til uten forhåndsvarsel.

7. Kunden gir Otovo rett til å registrere Produktene, inkludert installasjonens adresse, på den aktuelle produsentens nettportal, og til å åpne, laste ned og lagre data tilgjengelig på nettportalen for Kundens installasjon. Kunden gir også produsenten rett til å dele data tilgjengelig på nettportalen med Otovo.

8. Det er Kundens ansvar å sørge for at nettportalen til ethvert eksisterende solcelleanlegg er tilgjengelig og kompatibelt med Batteriet og/eller Elbilladeren.

9. Solcelleanlegg som selges med optimizere inkluderer ikke overvåkning av ytelse på panelnivå.

5.5 Varsel til Kundens forsikringsselskap

Kunden har ansvar for å varsle sitt forsikringsselskap om installasjonen av Produktene på Eiendommen.

5.6 Systembetingelser

1. Solcelleanlegget er balansert mellom solcellepanelenes nominelle likestrømseffekt og vekselretterens vekselstrømeffekt.

2. Størrelsen og den oppgitte effekten til Solcelleanlegget (kWp) som er oppgitt i Spesifikke Vilkår gjelder den nominelle likestrømseffekten fra solcellepanelene.

3. Installatøren vil, som en del av prosjekteringen av Solcelleanlegget, vurdere hvilken vekselretter som er den beste for prosjektet. Ettersom de fleste vekselrettere er mer effektive ved høy utnyttelse, vil vekselretteren i mange tilfeller dimensjoneres noe lavere enn den nominelle likestrømmen fra alle solcellepanelene samlet. Dette gjøres for å optimere anleggets årlige energiutvikling, og kan føre til at topproduksjonen fra Solcelleanlegget på spesielt solrike dager blir noe lavere enn det som ellers ville vært mulig.

4. Batterikapasiteten (kWh) som er oppgitt i Spesifikke Vilkår, gjelder maksimal tilgjengelig energi til Batteriet.

5. Elbilladerens effekt (kW) angitt i Spesifikke Vilkår gjelder maksimal ladeeffekt. Denne kan være begrenset på grunn av begrensninger i det elektriske anlegget til Kunden. Effekten refererer heller ikke til den faktiske utgangseffekten til Elbilladeren til enhver tid.

6. Varmepumpens effekt (kW) angitt i Spesifikke Vilkår  gjelder den nominelle effekten. Den refererer ikke til Varmepumpens faktiske effekt, som påvirkes av flere faktorer, inkludert men ikke begrenset til den ytre temperaturen, den interne temperaturen og fuktighetsnivået. Effekten kan også være begrenset på grunn av forhold ved Kundens elektriske anlegg.

7. Støy fra Produktene kan forekomme som et resultat av kjølevifter og/eller koplingskomponenter i vekselretterne, Varmepumpen og/eller i elektriske og elektroniske kretser.

5.7 Salg av kraftoverskudd

Kunden eier kraften som Solcelleanlegget produserer, som Batteriet lagrer, og/eller som føres til Elbilladeren. Otovo har ikke ansvar for salg av eventuelt kraftoverskudd.

5.8 Markedsføring og sosiale medier

Kunden gir Otovo rett til å benytte bilder fra Eiendommen, Produktene og installasjonsprosessen fritt i markedsføringstiltak, herunder i sosiale og fortjente medier.

6   Reklamasjon og garantier

6.1 Introduksjon

1. Otovo tilbyr garantier som kommer i tillegg til ufravikelige rettigheter Kunden har i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Ingenting i dette punktet skal anses å begrense Kundens lovfestede rettigheter, herunder retten til å reklamere på mangler og forsinkelser.

2. Garantiperioden begynner å løpe når Produktene er levert i henhold til punkt 5.1 nr. 1.

6.2 Garantier på installasjonsarbeid

1. Otovo tilbyr 10 års garanti på arbeid utført av Otovo eller Otovos installasjonspartnere under installasjonen av Solcelleanlegget og Batteriet. For installasjon av Elbilladeren eller Varmepumpen gis det ingen utvidet garanti utover den lovfestede reklamasjonsretten Kunden har i henhold til gjeldende forbrukerlovgiving.

2. Skade forårsaket av Otovo eller Otovos installasjonspartnere under installasjonen som manifesterer seg innenfor installasjonsgarantiperioden, vil bli reparert og/eller kompensert for i henhold til disse Vilkår og Betingelser. Kunden skal gjøre sitt beste for å begrense konsekvensene av skaden.

6.3 Produkt- og funksjonsgaranti

1. Otovo tilbyr følgende produkt- og funksjonsgaranti på alle deler som inngår i Produktene:

a) Otovo tilbyr 10 års produktgaranti på det komplette Solcelleanlegget, herunder solpaneler, vekselsrettere, monteringsdeler og kabler.

b) Otovo tilbyr 10 års produktgaranti på Batteriet.

c) For Elbilladeren og Varmepumpen gis det ikke noen utvidet produktgaranti utover den lovfestede reklamasjonsretten Kunden har i henhold til gjeldende forbrukerlovgiving. Kunden må forholde seg til produktgarantien fra den aktuelle produsenten.

2. Otovo garanterer at Produktene fungerer som avtalt i garantiperioden, og er fri for eventuelle produksjonsfeil, skjulte feil og mangler. Otovos garanti dekker ikke feil og mangler som skyldes forhold utenfor Otovos eller Otovos underleverandørers kontroll.

3. Otovos produktgaranti dekker direkte og nødvendige kostnader som er påkrevd for at Produktene gjenopptar avtalt funksjon. Otovo har rett til å reparere eller erstatte komponenter i Produktene som er mangelfulle eller ikke fungerer i garantiperioden. Kunden har under produktgarantien ingen rett til kompensasjon for defekte eller ikke-fungerende komponent(er), inkludert kompensasjon for tap av energiproduksjon, i perioden med funksjonsfeil, utskifting eller reparasjon. Slik kompensasjon må eventuelt kreves etter forbrukerlovgivningen.

4. Kosmetiske endringer eller mindre skader forårsaket av Otovo eller Otovos installasjonspartnere i forbindelse med reparasjon eller erstatning av Produktene under denne garantien, vil ikke bli reparert eller kompensert for.

5. Kunden er ansvarlig for direkte kostnader som Otovo pådrar seg i forbindelse med et urettmessig garantikrav fra Kunden.

6. Enhver produkt- og funksjonsgaranti som tilbys direkte fra produsenten - og som går utover Otovos garantier som beskrevet i disse Vilkår og Betingelser - er et anliggende mellom Kunden og produsenten. Merk at slike utvidede garantier kan forutsette at Kunden registrerer Produktene i henhold til produsentens retningslinjer.

6.4 Ytelsesgaranti

1. Otovo gir ingen garantier for ytelsen til Produktene, annet enn det som er beskrevet i denne bestemmelsen.

2. Enhver ytelsesgaranti som tilbys direkte fra produsenten er et anliggende mellom Kunden og produsenten. Merk at slike ytelsestgarantier kan forutsette at Kunden registrerer produktet i henhold til produsentens retningslinjer.

3. Ytelsesgarantier i relasjon til Solcelleanlegget:

a) Otovo garanterer at Solcelleanlegget har den spesifiserte nominelle likestrømseffekten, men gir ingen garanti angående kraftproduksjonen.

b) Den anslåtte kraftproduksjonen som Otovo oppgir er basert på systemeffekten og tilgjengelige databaser for solinnstråling, klimadata og informasjon mottatt om installasjonsstedet. Faktisk kraftproduksjon vil variere over tid og kan påvirkes av lokale værvariasjoner samt skygge fra vegetasjon, tilstøtende bygg eller andre elementer på stedet. Skygge fra bygningselementer, nærliggende bygg, vegetasjon eller lignende er ikke tatt med i beregningene.

4. Ytelsesgarantier i relasjon til Batteriet:

a) Otovo garanterer at Batteriet har slik maksimal tilgjengelig energi (kWh) som angitt i Spesifikke Vilkår.

b) Redusert batterikapasitet under maksimal tilgjengelig energi, som er et resultat av normal bruk, aldring og/eller slitasje, er ikke i seg selv en mangel eller funksjonsfeil. Redusert batterikapasitet anses kun for å utgjøre en mangel eller funksjonsfeil dersom kapasiteten er vesentlig lavere enn det som er normalt for et batteri med samme alder og bruk, i henhold til data fra produsenten.

6.5 Forutsetninger for garantien

1. For å kunne nyttiggjøre seg av garantiene, må Kunden bruke Produktene med samme omsorg som en alminnelig forstandig person ville gjort. Kunden skal observere og handle i samsvar med eventuelle feilmeldinger, inkludert, men ikke begrenset til, umiddelbart å slå av den aktuelle komponenten hvis det er underforstått eller dersom produsenten eller Otovo ber om det. Eventuelle skader på Produktene eller dets omgivelser på grunn av feil bruk, uaktsomhet eller unnlatelse av å utføre nødvendig vedlikehold, dekkes ikke av Otovo-garantien.

2. Kunden må videre utføre nødvendig forebyggende vedlikehold av Produktene.

a) I relasjon til Solcelleanlegget, omfatter slik forebyggende vedlikehold blant annet fjerning av rusk på solcellepanelene, rengjøring av solcellepanelene ved store mengder støv eller sand, fjerning av is og fjerning av store snømengder på solcellepanelene. Videre må Kunden utføre forebyggende vedlikehold på elementer på Eiendommen som kan påvirke eller true sikkerheten, funksjonsevnen eller effekten til Solcelleanlegget, herunder beskjære hekker eller trær og fjerne smuss og støv på solcellepanelene.

b) I relasjon til Batteriet, omfatter slik forebyggende vedlikehold blant annet å utføre automatiske og/eller planlagte lade- og utladingssykluser. Enhver forstyrrelse av eller deaktivering av slik forebyggende vedlikeholdsfunksjonalitet som utføres automatisk på Batteriet kan føre til bortfall av garantiene.

c) I relasjon til Elbilladeren, omfatter slik forebyggende vedlikehold å sikre at enheten er plassert i et rent og tørt område, ikke utsatt for kondens eller vannlekkasje, for eksempel under vannrør og luftavtrekk. Hvis det rengjøres, bør det bare gjøres med vekselstrøm frakoblet, med trykkluft eller en myk, tørr klut. Bruk av vann eller andre kjemikalier kan føre til bortfall av garantiene.

d) I relasjon til Varmepumpen, omfatter slik forebyggende vedlikehold å sikre at den interne enheten er plassert i et rent område og ikke utsettes for temperaturer under eller over de tillatte arbeidstemperaturene som er oppgitt av produsenten. For den eksterne enheten inkluderer forebyggende vedlikehold beskyttelse mot ekstreme værforhold som sterk vind eller tung snø. Den inkluderer også enhver obligatorisk vedlikeholdsplan som kreves av loven. Hvis det rengjøres, bør det bare gjøres med vekselstrøm frakoblet, med trykkluft eller en myk, tørr klut. Bruk av vann eller andre kjemikalier kan føre til bortfall av garantiene ugyldig.

3. For å dra nytte av garantiene, skal all bruk av Produktene være i samsvar med retningslinjer gitt av produsenten.

a) I relasjon til Batteriet, kan overdreven eller hyppig oppladning og/eller utladning av Batteriet i strid med retningslinjer gitt av produsenten føre til bortfall av garantiene.

6.6 Unntak og begrensninger

1. Otovos garantier dekker ikke skade på personer, eiendom eller tredjeparter. Slike skader kan imidlertid være dekket gjennom andre rettigheter du har som Kunde.

2. Otovos garantier er ikke et forsikringsprodukt, og den dekker bare defekter, feil eller skade som skyldes iboende mangler ved produkter eller utførelse av installasjonsarbeid. Garantiene dekker ikke defekter, feil eller skade som skyldes Kundens eller tredjeparters handlinger eller manglende handlinger eller ytre hendelser, som blant annet:

a) skade forårsaket av Kunden eller en tredjepart.

b) arbeid utført av Kunden eller en tredjepart som forstyrrer Produktene.

c) vær, brann, naturkatastrofer eller lignende hendelser.

3. Arbeid som utføres av Kunden eller en tredjepart, og som påvirker arbeidet som utføres av Otovo eller Otovos installasjonspartnere, vil føre til bortfall av garantiene.

4. Produktene er utsatt for slitasje over tid og ved bruk. Estetiske endringer, redusert energiytelse og produksjon, og/eller forringelse av kapasiteten i henhold til data levert av produsenten forårsaket av normal bruk og/eller aldring, må påregnes, og dekkes ikke av garantiene.

6.7 Rett til overdragelse

Garantiene som tilbys i henhold til Avtalen gjelder for personen som har kjøpt Produktene fra Otovo og enhver person som overtar det juridiske eierskapet til Produktene i garantiperioden.

6.8 Varsling

1. For at garantiene skal gjelde, må Kunden varsle Otovo så snart som mulig og innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde oppdaget feil eller mangel på Produktene. Manglende varsel i denne sammenheng kan medføre bortfall av retten til å gjøre garantien gjeldende.

2. Ved varsling om skader, defekter eller funksjonsfeil som dekkes av  garantiene, må Kunden gi Otovo rimelig tid for vurdering og reparasjon eller utskifting. Eventuelle forsinkelser på grunn av begrenset kapasitet blant Otovos installasjonspartnere, værforhold eller annen grunn gir ikke rett til erstatning. Otovo kan be om ytterligere dokumentasjon fra Kunden for å kunne vurdere kravet.

7   Skader og kompensasjon

7.1 Skade

7.1.1 Skade på Kundens eiendom

1. Otovo og Otovos installasjonspartnere forplikter seg til å ta tilbørlig hensyn til Eiendommen og Kundens eiendeler generelt under installasjonen av Produktene. Otovo forplikter seg til å kompensere for skader som skyldes skjødesløshet fra Otovos eller Otovos installasjonspartneres side.

2. Mindre påvirkning på Eiendommen fra normal installasjonsvirksomhet, herunder knuste takstein, bulker eller riper i takmaterialet, hull i rammeverket fra spiker eller skruer og/eller endringer i takets snø- eller vannførende egenskaper kan forekomme, og anses ikke som skader på Eiendommen som gir rett til kompensasjon.

3. Ved installasjon på takpanel eller Decra-tak er det fare for bulker, og følgelig tap av produktgaranti. Otovo er ikke erstatningsansvarlig for skader eller bulker i takpanel som medfører bortfall av garanti, med mindre skadene er forårsaket på grunn av grov uaktsomhet eller forsett hos Otovos installasjonspartnere.

4. Kunden er ansvarlig for å sørge for sikker snøføring ved kjøp av Solcelleanlegg.

5. Otovo eller Otovos installasjonspartnere er ikke ansvarlige for skader på Eiendommen som følge av uaktsomhet fra Kundens side eller manglende etterlevelse av disse Vilkår og Betingelser.

6. Otovo og Otovos installasjonspartnere er ikke ansvarlige for skader forårsaket av uautorisert adgang til installasjonsstedet eller områder der installasjonen utføres.

7.1.2 Skade på offentlig eller tredjeparts eiendom

1. Otovo er ikke ansvarlig for skader påført offentlig eller tredjeparts eiendom som er forårsaket av eller oppstår som følge av Produktene, med mindre skadene er skyldesfeil eller uaktsomhet fra Otovos eller Otovos installasjonspartneres side.

7.2 Reparasjon av skader

1. Skader eller mangler ved Produktene som er forårsaket av Otovo eller Otovos installasjonspartnere og underleverandører, som Otovo er ansvarlig for, under installasjonen av Produktene eller annet arbeid utført i henhold til disse Vilkår og Betingelser repareres eller erstattes av Otovo etter eget skjønn.

2. Kunden er ansvarlig for snarest mulig å opplyse Otovo om eventuelle skader eller mangler. Otovo er ikke ansvarlig for reparasjoner eller erstatningsprodukter for skader eller mangler som Otovo ikke er varslet om innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget skaden eller mangelen.

3. Otovo forplikter seg til å reparere eller erstatte mangelfullt utstyr eller skader forårsaket under installasjonen av Produktene eller annet arbeid utført i henhold til disse Vilkår og Betingelser, og som Otovo er ansvarlig for, så snart som mulig og innen rimelig tid etter at Kunden har varslet Otovo.

7.3 Ansvarsfraskrivelse

1. Produktene er ikke Kundens primære strømkilde. Otovo er derfor ikke ansvarlig for tap forårsaket direkte eller indirekte av strømbrudd. Ved brudd på strømnettet gjelder følgende:

a) Solcelleanlegget skrur seg av automatisk.

b) Batteriet skrur seg av automatisk, med mindre Kunden har utarbeidet spesielle elektroniske anordninger som muliggjør fortsatt drift av Batteriet også ved strømbrudd.

c) Elbilladeren skrur seg av automatisk, med mindre Kunden har utarbeidet spesielle elektroniske anordninger som muliggjør fortsatt drift av laderen også ved strømbrudd.

2. Varmpepumpen skrur seg av automatisk.

3. Alt arbeid på Produktene skal utføres av autorisert personell. Otovo er derfor ikke ansvarlig for tap forårsaket direkte eller indirekte av blant annet reparasjoner og vedlikehold utført av uautorisert personell.

8   Opphør og tvister

8.1 Opphør

8.1.1 Oppsigelse fra Kundens side

1. Kunden kan si opp Avtalen kostnadsfritt innen 14 dager etter Kontraktsdato, som spesifisert i Avtalen (angrerett).

2. Dersom Prisen øker med mer enn 5 % i forhold til den opprinnelig avtalte kontraktsprisen, kan Kunden si opp Avtalen kostnadsfritt innen 14 dager etter at Kunden har mottatt varsel om en slik prisøkning fra Otovo eller Otovos installasjonspartnere.

3. Kunden kan si opp Avtalen etter utløpet av angrefristen angitt i punkt nr. 1, men før den avtalte startdatoen, mot å betale kr. 6 000 i oppsigelsesgebyr samt påløpte kostnader knyttet til prosjektering og bestilling av materiale. Utilstrekkelig finansiering fra Kundens side påvirker ikke Otovos rett til å kreve oppsigelsesgebyr.

4. Oppsigelse fra Kundens side skal skje skriftlig, eksempelvis gjennom Otovos angreskjema som er vedlagt Avtalen.

5. Hvis Kunden sier opp Avtalen etter den avtalte startdatoen, skal Kunden betale for alt arbeid som er fullført og alt materiale som er levert samt kostnader knyttet til demontering og tilbakelevering av materiell.

8.1.2 Avbrudd og oppsigelse fra Otovos side

1. Otovo kan kostnadsfritt avbryte installasjonen og si opp Avtalen i følgende tilfeller:

a) Hvis Kunden innen 30 dager etter Kontraktsdato ikke har gitt Otovo eller Otovos installasjonspartnere nødvendig informasjon til å gjennomføre installasjonen. I så fall kan Otovo fakturere Kunden et oppsigelsesgebyr på 5 % av den avtalte installasjonsprisen.

b) Hvis installasjonen ikke kan gjennomføres på grunn av omstendigheter utenfor Otovos kontroll – som manglende godkjenning fra lokale myndigheter eller endringer i nasjonale myndighetskrav.

c) Hvis den ikke kan gjennomføres innen rimelig tid på grunn av forsinkelser forårsaket av Kunden eller en tredjepart innleid av Kunden – for eksempel at bygningen ikke er klargjort, at det mangler strøm på stedet eller lignende.

d) Hvis Kunden har oppgitt feil informasjon til Otovo eller Otovos installasjonspartnere. I så fall skal Kunden dekke utgiftene for alt arbeid som er fullført og ikke kan reverseres.

e) På grunn av lokale forhold som forvansker installasjonen betydelig eller kan medføre betydelig økte kostnader.

f) På grunn av begrensninger i leveransekjeden, slik som mangel eller forsinkelser i levering av materialer, mangel på kapasitet, eller på grunn av økte kostnader ved kjøp av materialer eller tjenester som er nødvendige for å oppfylle avtalen.

8.2 Tvister

Avtalen er i sin helhet underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk lov. Tvister mellom Kunden og Otovo bør løses i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, kan hver enkelt av partene forelegge tvisten for en alminnelig domstol, innen Oslo tingretts jurisdiksjon, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.