Solceller til landbruk har blitt en stadig mer attraktiv energiløsning i sektoren. Denne bærekraftige formen for energi har vist seg å være kostnadseffektiv og miljøvennlig.

I dette blogginnlegget vil vi utforske alt du trenger å vite om en solcelleanlegg for landbruk, som blant annet pris, fordeler og ulemper, regelverk og tillatelser, og subsidier.


Eier du et landbruk eller annen type bolig? Få et tilbud på solceller:

Hvor mye koster solcelleanlegg for landbruk?

Kostnadene for solcelleanlegg til landbruk varierer avhengig av flere faktorer, inkludert størrelse på anlegget, plassering, strømbehov og valg av utstyr. Her vil vi se nærmere på prisene for solcelleanlegg tilpasset landbruk i Norge. Generelt sett kan kostnaden for solcelleanlegg variere fra noen titusener til flere hundre tusen kroner.


Faktorer som påvirker kostnadene

Størrelse på anlegget: Kostnadene for solcelleanlegg avhenger i stor grad av størrelsen på anlegget, målt i antall solcellepaneler og total installert effekt. Større anlegg med høyere effektkapasitet vil naturlig nok koste mer.

Plassering og tilgjengelighet: Plasseringen av solcelleanlegget kan påvirke kostnadene. Noen steder kan ha bedre tilgang til sollys og dermed kreve færre paneler for å produsere samme mengde energi.

Batterilagring: Valg av batterilagring påvirker også kostnadene. Batterier til solceller kan være nyttig for å lagre overskuddsenergi til senere bruk, men det vil øke totalkostnadene.

Kvalitet og type solcellepaneler: Kvaliteten på solcellepanelene og teknologien som brukes, påvirker prisen. Det finnes ulike typer solcellepaneler med forskjellige effektivitetsgrader og levetider.

Installasjonskostnader: Kostnadene for selve installasjonen, inkludert arbeidskraft og annet utstyr som inverter og kabler, er en viktig faktor.

Priser for solcelleanlegg i norsk landbruk

Prisene for solcellepaneler kan variere betydelig basert på de nevnte faktorene. Generelt sett kan man forvente at prisen på et solcelleanlegg for landbruk i Norge vil ligge et sted mellom 20.000 og 30.000 kroner per installert kilowatt (kW). Dette er et grovt prisestimat og kan variere avhengig av spesifikke forhold, installatørens pris, markedet og behov for hvert enkelt landbruk.

Det er viktig å merke seg at investeringen i et solcelleanlegg for landbruk kan være lønnsom på lang sikt, da det reduserer strømkostnadene betydelig over anleggets levetid, som vanligvis er flere tiår.

For å få nøyaktige priser og råd om solcelleanlegg tilpasset ditt landbruk, anbefales det å ta kontakt med erfarne solcelleleverandører eller installatører for en grundig vurdering av dine behov og kostnader.

Tilbud på 1 min


Støtteprogrammer

Bønder som vurderer å investere i solcelleanlegg bør også være oppmerksomme på tilgjengelige tilskuddsordninger og støtteprogrammer fra staten. Slike støtteordninger kan bidra til å redusere investeringskostnadene og gjøre solenergi enda mer attraktivt for landbruket.

Innovasjon Norge tilbyr ulike støtteordninger for fornybar energi i landbrukssektoren. Dette verdiskapningsprogrammet er til for å stimulere landbrukene til å produsere, bruke og levere fornybar energi. Fra august 2023 prioriteres ikke solcelleanlegg med mindre det introduseres nye løsninger og konsepter.


Landbruk som selskap: Hva du bør vite

Ikke all landbruksvirksomhet i Norge er organisert som formelle bedrifter eller selskaper. Landbruket i Norge omfatter en rekke ulike produksjonsformer og organisasjonsstrukturer, som ikke alltid er definert som formelle bedrifter. Det er viktig å skille mellom formell bedriftsorganisering og selve landbruksaktiviteten. Landbruk kan inkludere:


Familiedrevne gårdsbruk: Mange landbruksaktiviteter i Norge drives som familiebruk eller enkeltpersonforetak der familien eier og driver gården. Dette er vanlig i både små og mellomstore gårdsbruk.

Samvirker og kooperativer: Noen landbruksaktiviteter organiseres som samvirker eller kooperativer, der flere gårdeiere samarbeider om felles mål, som markedsføring, produksjon eller innkjøp av varer og tjenester.

Formelle bedrifter og selskaper: En del landbruksvirksomhet er organisert som formelle bedrifter, som aksjeselskaper (AS), ansvarlige selskaper (ANS), aksjeselskap med begrenset ansvar (BA), eller andre selskapsformer. Dette gjelder spesielt for større gårdsbruk eller landbruksbedrifter.

Foreninger og organisasjoner: Det er også landbruksaktiviteter som er organisert som foreninger eller ikke-kommersielle organisasjoner, som kan være dedikert til fremme av spesielle landbruksinteresser eller bærekraftige landbruksmetoder.

Selvstendige næringsdrivende: Noen enkeltpersoner driver landbruksaktiviteter som selvstendig næringsdrivende uten å organisere det som en formell bedrift.


Landbruksvirksomhetens organisasjonsstruktur avhenger av mange faktorer, inkludert størrelse, økonomiske mål, ønske om samarbeid, og lokale forhold. Det er viktig å merke seg at uavhengig av organisasjonsform, er alle landbruksaktiviteter i Norge underlagt lover, regler og retningslinjer knyttet til landbruk og landbrukspraksis.

rød låve med solcelleanlegg
Det finnes mange ulike former av landbruk.

Dette har implikasjoner for implementeringen av solcelleanlegg. Som et selskap har du visse skattefordeler og tilgang til ulike finansielle muligheter som kan gjøre investeringen i solenergi mer lønnsom. Å ha en klar forståelse av bedriftsstrukturen og de økonomiske fordelene knyttet til å være et selskap er avgjørende når du vurderer å investere i solcelleanlegg for landbruket.


Regelverk og tillatelser for solceller til landbruk

Installering av solcelleanlegg på gården kan kreve overholdelse av ulike regelverk og innhenting av nødvendige tillatelser fra lokale myndigheter. Dette sikrer at installasjonen er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og at den utføres trygt og ansvarlig.

Det er viktig å sette seg inn i regelverket som gjelder for solenergianlegg i ditt område. Dette kan variere fra sted til sted, så det er viktig å være godt informert og høre med de lokale myndighetene.

Plan- og bygningsloven

Solcelleanlegg klassifiseres som byggearbeid, og derfor er de underlagt plan- og bygningsloven. Det kreves en byggesøknad og godkjenning fra kommunen der solcelleanlegget skal installeres. Det er viktig å sørge for at anlegget oppfyller lokale byggekrav og estetiske retningslinjer.

Koble anlegget til strømnettet

Kobling av solcelleanlegget til strømnettet er regulert av energiloven. Eierne må koordinere med nettselskapet for å sikre at anlegget tilkobles riktig og samsvarer med gjeldende standarder for forsyningssikkerhet. Dette er ikke alltid tilfelle dersom bygget allerede er tilkoblet nettet.

Energi- og klimaplaner

Noen regioner kan ha spesifikke energi- og klimaplaner som påvirker implementeringen av solcelleteknologi. Det er viktig å være klar over lokale retningslinjer og integrere solenergi i samsvar med disse planene.

Det er avgjørende å nøye følge gjeldende regelverk og innhente de nødvendige tillatelsene før du installerer solcelleanlegg på landbrukseiendommer. Dette vil bidra til en smidig implementering og sikre at anlegget oppfyller alle nødvendige krav.


Fordeler og ulemper

Ved å utnytte solens energi, kan gårder redusere strømkostnadene, bidra til en grønnere energiproduksjon og bli mindre avhengig av andre energikilder. La oss se nærmere på fordelene og ulempene ved å installere solceller på taket på landbruk i Norge.

Fordeler:

Reduserte strømkostnader: Solceller tillater gårder å generere sin egen strøm, og dette kan betydelig redusere strømkostnadene. Den produserte strømmen kan brukes til gårdsdrift, inkludert lys, oppvarming, og annet utstyr som trenger elektrisitet.

Miljøvennlig energiproduksjon: Solenergi er en fornybar og ren energikilde som ikke produserer skadelige utslipp. Ved å bruke solenergi bidrar landbruket til å redusere sitt karbonavtrykk og spille en rolle i kampen mot klimaendringer.

Støtteordninger og insentiver: I Norge tilbys økonomisk støtte og insentiver av myndighetene, blant annet fra Innovasjon Norge og Enovastøtten, for å oppmuntre til investeringer i solcelleanlegg. Dette gjør investeringen mer attraktiv og lønnsom for landbrukseiendommer.

Lavt vedlikehold: Solcelleanlegg krever minimalt vedlikehold etter installasjon. Ettersom det ikke er bevegelige deler, reduseres behovet for jevnlig tilsyn og reparasjoner.

Uavhengighet fra strømleverandører: Ved å generere sin egen strøm blir gården mindre avhengig av strømleverandører, og fossile strømkilder.

Ulemper:

Høye oppstartskostnader: Investeringen i solcelleanlegg har høye oppstartskostnader. Selv om det finnes støtteordninger, må gårdeieren være forberedt på å investere betydelige beløp for å sette opp solcelleanlegget.

Avhengighet av sollys: Effektiviteten til solcelleanlegg er direkte avhengig av sollys. I Norge, spesielt i de nordlige delene, kan mørketid om vinteren redusere solcellepanelenes effektivitet, noe som kan påvirke den totale energiproduksjonen.

Plassutfordringer: Noen gårdsbygninger har begrenset takareal egnet for solcellepaneler. Dette kan være en utfordring for gårder som ønsker å generere store mengder solenergi, da det er viktig å ha tilstrekkelig plass til å installere nok solcellepaneler.

Teknologisk utvikling: Solcelleteknologien utvikler seg raskt, og kjøper kan bekymre seg for at anlegget deres kan bli utdatert i fremtiden med nyere og mer effektive solcelleteknologier.

Solcellepakker for taket ditt


Miljøfordeler med bruk av solenergi i landbruket

Bruken av solenergi i landbruket har betydelige miljøfordeler. En av de mest fremtredende fordelene er reduksjonen av karbonutslipp. Solenergi er en ren og fornybar energikilde som ikke produserer skadelige utslipp under produksjonen av strøm. Dette bidrar til å redusere landbrukets totale karbonfotavtrykk.

1) Redusert klimagassutslipp

Tradisjonelle energikilder som kull, olje og gass gir betydelige utslipp av klimagasser når de forbrennes for å produsere elektrisitet. Solenergi er derimot en ren energikilde som ikke utløser klimagasser eller andre skadelige forurensninger under produksjon eller drift. Ved å redusere avhengigheten av fossile brennstoffer, kan landbruket bidra til å begrense klimaendringer.

2) Lavere karbonavtrykk

Implementering av solenergi i landbruket fører til et lavere karbonavtrykk for gårdsdriftene. Gårder som benytter solcelleanlegg reduserer sitt behov for å kjøpe strøm fra konvensjonelle kraftverk som ofte bruker fossile brennstoffer. Dette bidrar til å minimere transportrelaterte utslipp og redusere den totale karbonbelastningen.

3) Fornybar og ubegrenset energikilde

Solenergi er en ubegrenset og fornybar energikilde som utnytter sollyset for å generere strøm. Sola er en konstant og gratis ressurs, som sikrer en pålitelig og tilgjengelig energiforsyning for landbruket. Dette bidrar til energi-uavhengighet og stabilitet på gården.

4) Bevaring av naturressurser

Bruk av solenergi reduserer presset på begrensede naturressurser som kull, olje og gass. Dette bidrar til å bevare disse ressursene for kommende generasjoner og redusere negative miljøpåvirkninger knyttet til utvinning og bruk av ikke-fornybare energikilder.

5) Mindre avfall og forurensning

Solcelleanlegg genererer minimalt med avfall i forhold til levetiden og produksjonsprosessen. Sammenlignet med andre energikilder, som kan generere farlig avfall eller forurense vann og luft, er solenergi en ren og ikke-forurensende løsning.


Få et prisestimat

Etter du har klikket på knappen og fått tilbudet for din adresse, send inn din kontaktinformasjon. Våre solspesialister vil kontakte deg kort tid etter for å besvare alle dine spørsmål om solceller til ditt tak eller ditt landbruk. Vi hjelper deg fra planlegging til ferdig anlegg er montert på taket ditt!

Klikk på knappen under for ditt tilbud nå.

Sjekk ditt tak her
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.